Regulamin uczestnictwa w wypoczynku dzieci i młodzieży

Regulamin uczestnictwa akceptowany przez rodziców lub opiekunów prawnych najpóźniej w chwili rozpoczęcia wypoczynku:

 1. Uczestnik pozostaje pod opieką organizatora od momentu wejścia do autokaru podczas zbiórki do momentu odbioru przez rodzica / opiekuna prawnego na powrocie.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania poleceń kierownika wypoczynku i wychowawcy przez cały okres wypoczynku.
 3.  Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać ciszy nocnej od godz.22.00 do godz. 07.00
 4. Uczestnik nie ma prawa do spożywania w jakiejkolwiek postaci: wyrobów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, tzw. dopalaczy, napoi energetyzujących typu: red bull, jakichkolwiek substancji odurzających,  jakichkolwiek narkotyków w tym również lekkich typu: marihuana.
 5.  Uczestnik musi przestrzegać poleceń instruktora nauki jazdy na nartach i jego pomocnika na stoku narciarskim.
 6. Uczestnik nie ma prawa oddalić się od grupy uczestników podczas prowadzonych zajęć sportowych y wypoczynkowych.
 7. Uczestnik nie ma prawa opuszczania obiektu zakwaterowania bez wychowawcy lub kierownika wypoczynku.
 8. W przypadku złamania regulaminu przez uczestnika rodzic lub opiekun jest zobowiązany odebrać uczestnika w ciągu 24 godzin na pierwsze wezwania kierownika dostarczone sms lub mail pod wskazany w karcie kwalifikacyjnej telefon rodzica lub opiekuna prawnego.    Czas ten może zostać wydłużony do 36 godzin w przypadkach uzasadnionych. W przypadku nie odebrania uczestnika Organizator zastrzega sobie prawo do doliczenia dodatkowych kosztów pracy wychowawcy. Przerwanie wypoczynku przez złamanie regulaminu nie daje prawa do roszczenia rodzica lub opiekuna prawnego za niewykorzystane świadczenia przez uczestnika.
 9. Rodzic / opiekun prawny musi wyposażyć dziecko / uczestnika według zaleceń organizatora (patrz: informacje dla rodziców).
 10. Uczestnik musi posiadać dodatkowo kwotę 390 zł na ski passy (kartę prawa jazdy kolejami linowymi i wyciągami krzesełkowymi / orczykowymi w Polsce i na Słowacji).
 11.  Rodzic / opiekun prawny uczestnika musi przekazać rzetelnie wypełnioną kartę kwalifikacyjną przed rozpoczęciem wypoczynku.
 12. Uczestnika obowiązuje całkowity zakaz biegania oraz skakania do wody podczas przebywania  na pływalni, termach, parku wodnym.
 13. Uczestnik obowiązkowo uczestniczy w programowych zajęciach każdego dnia wypoczynku, punktualnie zgłaszać się na posiłki i godziny zbiórki.
 14. Rodzic / opiekun prawny uczestnika odpowiada materialnie za szkody materialne, dewastacje, uszkodzenie mienia zrobione przez uczestnika.
 15.  Uczestnikowi zabrania się zawierania przypadkowych znajomości z osobami spoza uczestników wypoczynku i obsługi.
 16. Uczestnik musi informować wychowawce lub kierownika o każdej sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu innego uczestnika lub osoby postronnej.
 17. Regulamin zostanie przeczytany / zaakceptowany i na dowód podpisany  czytelnie imieniem i nazwiskiem przez rodzica i uczestnika.