Ogólne warunki ubezpieczenia POLISA PZU WOJAŻER KL / NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER
ustalone uchwałą nr UZ/148/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
z dnia 27 maja 2014 r.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1.  Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Wojażer, zwane dalej
„OWU”, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych
przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną,
zwaną dalej „PZU SA”, z osobami fizycznymi, prawnymi
oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami
prawnymi.
2.  Na podstawie OWU i w zakresie określonym umową ubezpieczenia,
PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej:
1)  na terytorium RP w związku z podróżą po terytorium RP:
a)  obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, dla których RP jest
krajem stałego zamieszkania – wyłącznie podczas podróży
w celu uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku,
b)  obywatelom polskim zamieszkałym na stałe poza granicami
RP, nie posiadającym stałego miejsca zamieszkania
w RP – podczas ich podróży w każdym celu po
terytorium RP,
c)  cudzoziemcom, dla których RP nie jest krajem stałego
zamieszkania – podczas ich podróży w każdym celu po
terytorium RP
albo
2)  poza granicami RP i na terytorium RP w związku z podróżą
poza granice RP:
a)  obywatelom polskim, za wyjątkiem obywateli polskich,
o których mowa w pkt 1 lit. b – podczas ich podróży
w każdym celu poza granice RP,
b)  cudzoziemcom, dla których RP jest krajem stałego zamieszkania
– podczas ich podróży w każdym celu poza
granice RP,
w przypadku zajścia podczas podróży ubezpieczonego i w okresie
ubezpieczenia określonego w OWU wypadku ubezpieczeniowego.
3.  Umowa ubezpieczenia nie może być zawarta, w przypadku
gdy:
1)  krajem docelowym podróży jest kraj stałego zamieszkania
ubezpieczonego, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 lit. a;
2)  krajem docelowym podróży jest kraj, który w wyniku tej
podróży ma stać się dla ubezpieczonego krajem stałego
zamieszkania;
3)  krajem docelowym podróży jest kraj rezydencji ubezpieczonego,
chyba że zakres ubezpieczenia został rozszerzony na
podstawie Klauzuli Nr 10 – ubezpieczenie Rezydenta;
4)  celem podróży ubezpieczonego jest planowe leczenie lub
diagnostyka.
4.  W przypadku gdy ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania
do odbycia podróży przez ubezpieczonego, umowa
ubezpieczenia obejmuje wyłącznie koszty leczenia i koszty usług
assistance z tytułu wypadków ubezpieczeniowych, których zajście
nie miało związku z istniejącymi przeciwskazaniami.
5.  OWU mają również zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawieranych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się
na odległość z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie
przepisów prawa. Językiem stosowanym przez PZU SA w relacjach
z konsumentem jest język polski.
6.  W porozumieniu z ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia
mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odbiegające
od ustalonych w OWU.
7.  W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowień
dodatkowych lub odbiegających, OWU mają zastosowanie
w zakresie nieuregulowanym tymi postanowieniami.
8.  PZU SA zobowiązany jest przedstawić ubezpieczającemu róż-
nicę między treścią umowy ubezpieczenia a OWU w formie
pisemnej przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W razie niedopełnienia
tego obowiązku PZU SA nie może powoływać się
na różnicę niekorzystną dla ubezpieczającego lub ubezpieczonego.
Przepisu nie stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych
w drodze negocjacji.
SPIS TREŚCI
Rozdział I
Postanowienia ogólne . . . . . . . . . . . .  str.  1
Definicje . . . . . . . . . . . . . . . . .  str.  2
Podstawowy i rozszerzony zakres ubezpieczenia . . . . .  str.  4
Zawarcie umowy ubezpieczenia . . . . . . . . .  str.  5
Początek i koniec odpowiedzialności PZU SA . . . . .  str.  6
Zakres terytorialny ochrony . . . . . . . . . . .  str.  6
Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna . . . . . .  str.  7
Składka ubezpieczeniowa . . . . . . . . . . .  str.  7
Generalne zasady ustalania i wypłaty świadczeń . . . .  str.  8
Obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego
w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego . . . . .  str.  8
Przejście roszczeń na PZU SA . . . . . . . . . .  str.  8
Rozdział II
Ubezpieczenie kosztów leczenia i ubezpieczenie
assistance Pakiet Podstawowy . . . . . . . . . .  str.  8
Przedmiot i zakres ubezpieczenia . . . . . . . . .  str.  8
Suma ubezpieczenia i limity kwotowe
odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . .  str. 10
Wyłączenia odpowiedzialności PZU SA . . . . . . .  str. 11
Postępowanie w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego
. . . . . . . . . . . . . . . .  str. 12
Rozdział III
Postanowienia końcowe . . . . . . . . . . . .  str. 12
Załączniki
– Klauzule dodatkowe do OWU PZU WOJAŻER
Klauzula Nr 1
Ubezpieczenie assistance Pakiet Rozszerzony
Klauzula Nr 2
Ubezpieczenie assistance Pakiet Rodzina
Klauzula Nr 3
Ubezpieczenie assistance Pakiet Dziecko/Osoba
niesamodzielna
Klauzula Nr 4
Ubezpieczenie assistance Pakiet Biznes
Klauzula Nr 5
Ubezpieczenie assistance Pakiet Sport
Klauzula Nr 6
Ubezpieczenie assistance Pakiet Rowerzysta
Klauzula Nr 7
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW)
Klauzula Nr 8
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób
fizycznych w życiu prywatnym (OC)
Klauzula Nr 9
Ubezpieczenie bagażu podróżnego
Klauzula Nr 10
Ubezpieczenie Rezydenta
Klauzula Nr 11
Ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa
albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku
2
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER
9.  W sprawach nieuregulowanych w OWU lub w umowie ubezpieczenia,
do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy
prawa polskiego.
DEFINICJE
§ 2
Przez użyte w OWU oraz Klauzulach włączanych do umowy ubezpieczenia
pojęcia rozumie się:
1) akty terroryzmu – działania indywidualne lub grupowe
skierowane przeciwko ludności lub mieniu, w celu wprowadzenia
chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji życia
publicznego, transportu publicznego, zakładów usługowych
lub wytwórczych – dla osiągnięcia skutków ekonomicznych,
politycznych lub społecznych;
2) bagaż podróżny – przedmioty należące do ubezpieczonego
lub wypożyczone przez ubezpieczonego od organizacji
sportowej, społecznej, klubu lub innej jednostki (przy
czym fakt tego wypożyczenia musi być udokumentowany),
zabrane przez ubezpieczonego w podróż z domu oraz
przenoszone lub przewożone podczas podróży ubezpieczonego;
w przypadku waliz, toreb, neseserów, plecaków
oraz podobnych przedmiotów, bagaż podróżny stanowią te
przedmioty wraz z ich zawartością;
3) bójkę – starcie trzech albo więcej osób wzajemnie zadają-
cych sobie razy, z których każda występuje w podwójnym
charakterze – jako napadnięty i napastnik;
4) Centrum Alarmowe PZU – centrum alarmowe działające na
rzecz PZU SA, świadczące usługi assistance określone w OWU;
centrum czynne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
do którego ubezpieczony lub osoba działająca w jego imieniu
zobowiązana jest zgłosić zajście wypadku ubezpieczeniowego
w celu uzyskania pomocy określonej w umowie ubezpieczenia;
numer telefonu Centrum Alarmowego PZU podany jest
w dokumencie ubezpieczenia; w przypadku umów ubezpieczenia
zawieranych przy wykorzystaniu środków porozumiewania
się na odległość, numer telefonu Centrum Alarmowego PZU
przekazywany jest ponadto drogą elektroniczną;
5)  chirurgię jednego dnia – zabieg chirurgiczny, wykonany
przez wykwalifikowany zespół lekarzy i pielęgniarek,
w posiadającej uprawnienie do tego typu działalności placówce
medycznej, w ramach jednodniowego leczenia, bez
hospitalizacji ubezpieczonego;
6)  chorobę przewlekłą – chorobę zdiagnozowaną przed zawarciem
umowy ubezpieczenia, o długotrwałym przebiegu, trwającą
zwykle miesiącami lub latami, na którą chorował ubezpieczony
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, niezależnie od
tego czy wymagała interwencji medycznej czy też nie;
7) cudzoziemca – osobę nieposiadającą obywatelstwa polskiego;
cudzoziemca będącego obywatelem dwóch lub
więcej państw traktuje się jako obywatela tego państwa, któ-
rego dokument podróży stanowił podstawę wjazdu na terytorium
RP;
8)  deszcz nawalny – deszcz o współczynniku wydajności co
najmniej 4 ustalonym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, zwany dalej „IMiGW”; przy braku możliwości
uzyskania odpowiednich informacji z IMiGW wystąpienie
deszczu nawalnego stwierdza się na podstawie stanu faktycznego
i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania lub
w bezpośrednim sąsiedztwie;
9)  dokument ubezpieczenia – polisę, kartę, certyfikat lub
inne potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia; jeden
dokument ubezpieczenia może potwierdzać zawarcie więcej
niż jednej umowy ubezpieczenia indywidualnego;
10)  dom – miejsce stałego zamieszkania w miejscowości,
w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego
pobytu, która jest ośrodkiem życia codziennego tej osoby
i gdzie koncentrują się jej plany życiowe;
11) działania wojenne – działania sił zbrojnych mające na
celu rozbicie sił zbrojnych przeciwnika na lądzie, w powietrzu
lub na morzu;
12) eksplozję – gwałtowną zmianę stanu równowagi układu
z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary,
wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu
do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników
warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozją
jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu
w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów,
pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za spowodowane
eksplozją uważa się też szkody powstałe wskutek
implozji, polegające na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu
próżniowego ciśnieniem zewnętrznym;
13) grad – opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu;
14) hospitalizację – pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie
wypadku ubezpieczeniowego trwający nieprzerwanie
dłużej niż jedną dobę i związany z leczeniem stanów powstałych
w następstwie wypadku ubezpieczeniowego, których nie
można leczyć ambulatoryjnie;
15) huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s
ustalanej przez IMiGW, którego działanie wyrządza masowe
szkody; w przypadku braku możliwości uzyskania opinii
IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie
stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania
lub w bezpośrednim sąsiedztwie;
16)  katastrofę naturalną – zdarzenie związane z działaniem sił
natury, powodujące drastyczne zmiany środowiska na dużym
obszarze i wywołane następującymi czynnikami naturalnymi:
wstrząsami sejsmicznymi, wybuchami wulkanów, pożarami,
suszami, powodziami, huraganami, zjawiskami lodowymi na
rzekach, morzach, jeziorach lub zbiornikach wodnych, długotrwałym
występowaniem ekstremalnych temperatur, osuwiskami
ziemi, masowym występowaniem szkodników, chorób
roślin lub zwierząt;
17)  konsumenta – osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową;
18)  koszty hotelu – koszty noclegu w hotelu, hotelu przyszpitalnym,
hostelu, motelu, kwaterze prywatnej lub w innym miejscu
zakwaterowania;
19)  koszty leczenia – koszty pomocy medycznej udzielonej
ubezpieczonemu w zakresie niezbędnym do przywrócenia
stanu zdrowia umożliwiającego powrót lub transport do domu
lub placówki medycznej w kraju stałego zamieszkania lub
kontynuowanie podróży;
20)  koszty leczenia związane z zaostrzeniem lub powikłaniami
choroby przewlekłej lub choroby będącej
przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed
zawarciem umowy ubezpieczenia – koszty pierwszej
pomocy medycznej udzielonej ubezpieczonemu, w celu ratowania
jego zdrowia lub życia, których ponoszenie jest niezbędne
do ustabilizowania stanu zdrowia ubezpieczonego lub powrotu
do stanu zdrowia przed nagłym zaostrzeniem lub powikłaniami
choroby przewlekłej lub choroby będącej przyczyną hospitalizacji
w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
nie obejmują kosztów leczenia podstawowego choroby
przewlekłej lub leczenia zalecanego po hospitalizacji oraz kosztów
leczenia skutków, zaostrzeń lub powikłań urazów zaistniałych
przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
21) koszty leczenia powikłań wynikających z zabiegu
przeprowadzonego w ramach chirurgii jednego dnia
w okresie 30 dni przed zawarciem umowy ubezpieczenia
– koszty pierwszej pomocy medycznej udzielonej ubezpieczonemu,
w celu ratowania jego zdrowia lub życia, których
ponoszenie jest niezbędne do ustabilizowania stanu zdrowia
ubezpieczonego lub powrotu do stanu zdrowia przed wystąpieniem
powikłań zabiegu przeprowadzonego w ramach chirurgii
jednego dnia; nie obejmują kosztów leczenia podstawowego
choroby będącej przyczyną zabiegu chirurgii jednego dnia lub
leczenia zalecanego po tym zabiegu;
22) kradzież z włamaniem – zabór cudzego mienia w celu przywłaszczenia,
którego sprawca dokonał albo usiłował dokonać
po usunięciu, przy użyciu siły i narzędzi, istniejących zabezpieczeń,
zamocowań lub otwarciu zabezpieczeń kluczem lub
innym urządzeniem otwierającym, który sprawca zdobył przez
kradzież z włamaniem z innego lokalu albo w wyniku rabunku;
23) kraj stałego zamieszkania – kraj, w którym osoba będąca
jego obywatelem ma miejsce stałego zamieszkania (dom) lub
kraj, w którym osoba niebędąca jego obywatelem przebywa
3
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER
na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zaświadczenia
o prawie pobytu;
24) kraj rezydencji – kraj, inny niż kraj stałego zamieszkania, który
stanowi dla danej osoby miejsce stałego albo czasowego pobytu
przez okres dłuższy niż 1 rok, ale nie dłuższy niż 5 lat, przy czym
pobyt ten jest pobytem nieprzerwanym (tj. żadna z przerw nie
jest dłuższa niż 6 miesięcy) i w którym koncentruje się jej życie
zawodowe lub osobiste; za kraj rezydencji nie jest uważany kraj,
w którym dana osoba przebywa w celu kształcenia się lub wykonuje
pracę, do której została oddelegowana; cel wyjazdu w celu
kształcenia lub oddelegowania do pracy powinien być potwierdzony
stosownym dokumentem (opłatą za czesne, indeksem,
zaświadczeniem od pracodawcy o oddelegowaniu);
25)  lawinę – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu,
lodu, ziemi, błota, skał lub kamieni ze zboczy górskich lub
falistych;
26)  leczenie ambulatoryjne – leczenie inne niż hospitalizacja;
27)  nagłe zachorowanie – powstały w sposób nagły stan chorobowy
zagrażający życiu albo zdrowiu, wymagający udzielenia
natychmiastowej pomocy medycznej;
28)  nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną
zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony niezależnie
od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju
zdrowia lub zmarł;
29)  NBP – Narodowy Bank Polski;
30)  ogień – działanie ognia, który przedostał się poza palenisko
lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile;
31) okres ubezpieczenia – określony w umowie ubezpieczenia
czas trwania odpowiedzialności PZU SA;
32) operację ze wskazań nagłych lub pilnych – zabieg operacyjny
podejmowany w takich okolicznościach, że ze względu
na rodzaj lub stopień zaawansowania patologii będącej wskazaniem
do leczenia operacyjnego istnieje nie cierpiąca zwłoki
konieczność przystąpienia do zabiegu, a nieuzasadnione odroczenie
momentu zabiegu wiązałoby się z bezpośrednim i dają-
cym się przewidzieć zagrożeniem, ciężkim pogorszeniem
stanu zdrowia, ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią;
33) opuszczenie domu – w przypadku, gdy miejsce stałego
zamieszkania ubezpieczonego stanowi:
a)  budynek jednorodzinny – opuszczenie posesji, na której
usytuowany jest ten budynek,
b)  budynek wielorodzinny – opuszczenie tego budynku przez
drzwi wejściowe do tego budynku;
34) organizatora wypoczynku – osobę fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
niebędącą osobą prawną, będącą organizatorem wypoczynku,
w szczególności biuro podróży, zakład pracy, szkołę;
35)  osobę bliską – małżonka, konkubenta, wstępnego, zstępnego,
brata, siostrę, bratanka, bratanicę, siostrzeńca, siostrzenicę,
ojczyma, macochę, pasierba, teścia, teściową,
zięcia, synową, bratową, szwagra, szwagierkę, przysposobionego,
przysposabiającego, pozostającego pod opieką
lub przyjętego na wychowanie w ramach rodziny zastępczej
w rozumieniu przepisów prawa rodzinnego;
36)  osobodnie – iloczyn planowanej przez ubezpieczającego na
dany okres ubezpieczenia liczby osób ubezpieczonych i planowanej
liczby dni ochrony ubezpieczeniowej;
37) planowe leczenie – poddanie się badaniom, zabiegom leczniczym,
leczeniu lub rehabilitacji, zaleconym przez lekarza bez
względu na to, czy wymagana jest hospitalizacja czy nie;
38)  podróż – podróż obejmującą następujące bezpośrednio po
sobie okresy:
a)  okres od ostatecznego opuszczenia domu, przez które
rozumie się takie opuszczenie domu, po którym nastą-
piło bezpośrednio udanie się w podróż do miejsca pobytu
poza domem, określonym w lit. b (okres ten nie obejmuje
ewentualnych powrotów do domu po pierwszym wyjściu
z domu a ostatecznym rozpoczęciem podróży),
b)  okres pobytu poza domem w szczególności w celach turystycznych,
wypoczynkowych, rekreacyjnych, szkoleniowych,
naukowych, zawodowych, sportowych,
c)  okres powrotu bezpośrednio z miejsca pobytu poza
domem, określonym w lit. b, do domu;
39)  polisę otwartą – formę umowy ubezpieczenia, w któ-
rej składkę ustala się w zależności od deklarowanej przez
ubezpieczającego liczby osobodni, a składka – o ile nie umó-
wiono się inaczej – płacona przez ubezpieczającego przy
zawarciu umowy jest składką zaliczkową;
40) powrót do domu – w przypadku, gdy miejsce stałego
zamieszkania ubezpieczonego stanowi:
a)  budynek jednorodzinny – przekroczenie granicy posesji, na
której usytuowany jest ten budynek,
b)  budynek wielorodzinny – wejście do tego budynku przez
drzwi wejściowe do tego budynku;
41) pracę fizyczną – wykonywanie przez ubezpieczonego podczas
podróży następujących czynności:
a)  prace budowlane, remontowo-budowlane, stolarskie,
w transporcie (w tym kierowcy), w górnictwie, hutnictwie,
w przemyśle energetycznym przy urządzeniach wysokiego
napięcia, w przemyśle naftowym, w ochronie mienia, przy
materiałach wybuchowych, w górskich służbach ratowniczych,
w rolnictwie, w gastronomii,
b)  praktyki zawodowe w warsztacie, fabryce, gastronomii, na
budowach,
c)  prace pielęgniarskie i pielęgnacyjne,
d)  prace na wysokościach,
e) prace z użyciem następujących niebezpiecznych narzędzi:
pił mechanicznych, młotów pneumatycznych, pilarek i szlifierek
mechanicznych, obrabiarek, heblarek, siekier, kilofów,
pił łańcuchowych, wiertarek udarowych, dźwigów lub
maszyn roboczych, maszyn drogowych,
f) prace z użyciem farb, lakierów, paliw płynnych lub rozpuszczalników,
gazów technicznych lub spalinowych, gorą-
cych olejów technicznych lub płynów technicznych,
g)  prac na jednostkach pływających lub latających, w tym
również w czasie szkoleń zawodowych lub praktyk;
nie uważa się za pracę fizyczną wyżej wymienionych prac
wykonywanych przez ubezpieczonego na własną rzecz;
42) powódź – zalanie terenów w następstwie podniesienia się
poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących lub zalanie
terenów wskutek deszczu nawalnego lub spływ wód po zboczach
lub stokach na terenach górskich lub falistych;
43) rabunek – zabór mienia dokonany:
a)  z zastosowaniem przemocy fizycznej albo groźby natychmiastowego
jej użycia lub z doprowadzeniem osoby do nieprzytomności
lub bezbronności – dla pokonania jej oporu przed
wydaniem mienia lub
b)  przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej
lub groźby natychmiastowego jej użycia, doprowadził
osobę posiadającą klucze do pomieszczenia i zmusił ją do
jego otwarcia lub
c)  poprzez przywłaszczenie lub wyłudzenie mienia dokonane
z użyciem podstępu wobec osób małoletnich, niedołężnych
będących w podeszłym wieku lub nie w pełni sprawnych;
44) Regulamin – właściwe regulaminy świadczenia usług drogą
elektroniczną;
45)  rekreacyjne uprawianie sportu – formę aktywności fizycznej,
której celem jest wypoczynek lub odnowa sił psychofizycznych,
wykonywaną w czasie wolnym od obowiązków
zawodowych lub szkolnych; za rekreacyjne uprawianie sportu
uważa się również wykonywanie usługi instruktora narciarskiego;
46)  RP – Rzeczpospolitą Polską;
47) składkę zaliczkową – składkę ubezpieczeniową obliczaną
na podstawie zadeklarowanej przez ubezpieczającego liczby
osobodni na dany okres ubezpieczenia, stanowiącą zaliczkę
na poczet składki należnej;
48)  sporty wysokiego ryzyka – następującą aktywność sportową,
której uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności,
odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, często
zagrożenia życia:
a)  sporty motorowe, jazda na quadach,
b)  sporty motorowodne, w tym narciarstwo wodne,
c)  szybownictwo, baloniarstwo, skoki ze spadochronem,
BASE jumping, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo,
pilotowanie samolotów silnikowych,
d)  wspinaczkę wysokogórską, skalną i skałkową, speleologię
przy użyciu sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego
lub wymagającą użycia takiego sprzętu,
e)  rafting (spływ rzeczny) i wszystkie jego odmiany,
4
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER
f)  canyoning (pokonywanie koryta rzeki przy wykorzystaniu
następujących technik: wspinaczki, pływania, nurkowania),
g)  nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (scuba
diving), nurkowanie na zatrzymanym oddechu (free
diving), nurkowanie wrakowe i jaskiniowe,
h)  żeglarstwo morskie, śródlądowe,
i)  surfing, windsurfing, kitesurfing, wakeboarding,
j)  jazdę na nartach zjazdowych lub snowboardzie poza oznakowanymi
trasami zjazdowymi,
k)  narciarstwo ekstremalne: skialpinizm, zjazdy ekstremalne,
freestyle,
l)  jazda na skuterach śnieżnych i innych pojazdach czy
urządzeniach (airboarding -zjazd na śnieżnej poduszce
powietrznej, snake gliss – zjazd na sankach gąsienicowych,
snowtrikke – zjazd na śnieżnej hulajnodze),
m)  icesurfing (żeglarstwo lodowe),
n)  snowboarding ekstremalny: freeride, snowboarding wysokogórski,
snowboarding prędkościowy, skoki i ewolucje
snowboardowe, snowkite (deska lub narty i żagiel),
snowcross, boardercross (zjazd na torze z przeszkodami),
snowscooting (zjeżdżanie na maszynie będącej połączeniem
snowboardu, BMX-a i skutera),
o)  skoki na gumowej linie (bungee jumping),
p)  sztuki walki i sporty obronne,
q)  jeździectwo,
r)  maratony,
s)  kolarstwo górskie, downhill (jazda rowerem na czas po
stromych, naturalnych stokach),
t)  parkour – pokonywanie przeszkód stojących na drodze
w jak najprostszy i najszybszy sposób,
u)  udział w polowaniach na zwierzęta z użyciem broni palnej
lub pneumatycznej,
v)  uczestniczenie w wyprawach surwiwalowych lub wyprawach
do miejsc wymagających użycia sprzętu zabezpieczającego
lub asekuracyjnego charakteryzujących się
ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi:
pustynia, góry powyżej 2500m n.p.m., busz, bieguny,
dżungla, tereny lodowcowe lub śnieżne;
49)  szpital – podmiot leczniczy świadczący przy wykorzystaniu
wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego
całodobową opiekę nad chorymi w zakresie diagnostyki
i leczenia; pojęcie to nie obejmuje domu opieki, hospicjum,
zakładu opiekuńczo-leczniczego, ośrodka leczenia uzależnień,
ośrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych, szpitali sanatoryjnych;
50)  ubezpieczającego – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną niebędącą osobą prawną, która zawarła
z PZU SA umowę ubezpieczenia;
51) ubezpieczonego – osobę fizyczną, na rachunek której
została zawarta umowa ubezpieczenia; w ubezpieczeniu OC
osobę fizyczną, której odpowiedzialność cywilna objęta jest
ochroną ubezpieczeniową;
52) uderzenie pioruna – bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne
na ubezpieczony przedmiot, pozostawiające bezsporne
ślady tego zdarzenia;
53) umowę direct – umowę ubezpieczenia zawartą przy wykorzystaniu
środków porozumiewania się na odległość drogą
elektroniczną z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie
przepisów prawa;
54) umowę na odległość – umowę ubezpieczenia zawartą przy
wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za
pośrednictwem infolinii PZU SA z zachowaniem obowiązują-
cych w tym zakresie przepisów prawa;
55)  umowę ubezpieczenia indywidualnego – umowę ubezpieczenia
zawartą na rachunek jednej osoby fizycznej wskazanej
w dokumencie ubezpieczenia;
56)  umowę ubezpieczenia rodzinnego – umowę ubezpieczenia
zawartą na rachunek co najmniej dwóch osób, wskazanych
w dokumencie ubezpieczenia, przy czym wszystkie te
osoby są osobami bliskimi sobie;
57)  umowę ubezpieczenia zbiorowego – umowę ubezpieczenia,
inną niż umowa ubezpieczenia rodzinnego, obejmującą co
najmniej 5 osób albo umowę zawartą w formie polisy otwartej;
58)  upadek statku powietrznego – katastrofę lub przymusowe
lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego
obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego
ładunku;
59) uposażonego – osobę wskazaną imiennie przez ubezpieczonego
jako upoważnioną do odbioru należnego świadczenia
z tytułu śmierci ubezpieczonego;
60)  usuwanie się ziemi – ruch ziemi na stokach;
61)  wyczynowe uprawianie sportu – uprawianie dyscyplin
sportowych polegające na regularnym uczestniczeniu
w treningach, przy jednoczesnym udziale w zawodach
lub imprezach sportowych lub obozach kondycyjnych lub
szkoleniowych w celu uzyskania w drodze współzawodnictwa
sportowego maksymalnych wyników sportowych;
obejmuje również zawodowe uprawianie sportu;
62) wydostanie się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych
– wydostanie się wody lub pary z przewodów
i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych;
63)  wypadek ubezpieczeniowy:
a)  w ubezpieczeniu kosztów leczenia – nagłe zachorowanie
lub nieszczęśliwy wypadek,
b)  w ubezpieczeniu assistance – zdarzenie stanowiące
podstawę organizacji usług assistance,
c)  w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków
– nieszczęśliwy wypadek, atak epilepsji lub omdlenie
o nieustalonej przyczynie,
d)  w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu
prywatnym – działanie lub zaniechanie ubezpieczonego,
w wyniku którego zostaje wyrządzona szkoda,
e)  w ubezpieczeniu bagażu podróżnego – utrata, zniszczenie
lub uszkodzenie bagażu podróżnego,
f) w ubezpieczeniu rezygnacji z uczestnictwa albo skró-
cenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku –
zdarzenia objęte ochroną PZU SA stanowiące podstawę
rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa
w zorganizowanym wypoczynku;
64) zaostrzenia, powikłania choroby przewlekłej lub
choroby będącej przyczyną hospitalizacji w okresie
12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia
lub zabiegu w ramach chirurgii jednego dnia
przeprowadzonego w okresie 30 dni przed zawarciem
umowy ubezpieczenia – nagłe nasilenie objawów
chorobowych ze strony tego samego lub innego
narządu lub układu, pozostające w bezpośrednim związku
z tą chorobą czy leczeniem w ramach chirurgii jednego
dnia, o ostrym (burzliwym) przebiegu, wymagające udzielenia
natychmiastowej pomocy lekarskiej; nie obejmuje
zaostrzenia lub powikłania urazów zaistniałych przed
zawarciem umowy ubezpieczenia;
65)  zapadanie się ziemi – obniżenie się terenu z powodu
zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni
w gruncie;
66) zdarzenie losowe – następujące, powodujące określone
skutki, przypadkowe i niezależne od woli ludzkiej
zdarzenie: deszcz nawalny, eksplozję, grad, huragan,
lawinę, ogień, powódź, uderzenie pioruna, upadek statku
powietrznego, usuwanie się ziemi, wydostanie się wody
z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zapadanie się ziemi;
67)  zorganizowany wypoczynek – zorganizowaną przez
organizatora wypoczynku wycieczkę, wczasy, kolonie,
obóz młodzieżowy (w tym również językowy, ale z wyłą-
czeniem kondycyjnego obozu sportowego), zieloną szkołę,
inną imprezę o charakterze wypoczynkowym, imprezę
integracyjną oraz pobyt w ośrodku SPA.
PODSTAWOWY I ROZSZERZONY ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 3
1. Ubezpieczenie w zakresie podstawowym obejmuje ubezpieczenie
kosztów leczenia oraz ubezpieczenie assistance Pakiet Podstawowy
określone w Rozdziale II.
2.  Na wniosek ubezpieczającego i po zapłaceniu dodatkowej
składki ubezpieczeniowej ubezpieczenie w zakresie podstawowym
może być rozszerzone o dodatkowe usługi typu
5
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER
assistance lub dodatkowe ryzyka poprzez włączenie do umowy
ubezpieczenia wybranych z następujących Klauzul:
1)  Klauzuli Nr 1 – ubezpieczenie assistance Pakiet Rozszerzony;
2)  Klauzuli Nr 2 – ubezpieczenie assistance Pakiet Rodzina;
3)  Klauzuli Nr 3 – ubezpieczenie assistance Pakiet Dziecko/
Osoba niesamodzielna;
4)  Klauzuli Nr 4 – ubezpieczenie assistance Pakiet Biznes;
5)  Klauzuli Nr 5 – ubezpieczenie assistance Pakiet Sport;
6)  Klauzuli Nr 6 – ubezpieczenie assistance Pakiet Rowerzysta;
7)  Klauzuli Nr 7 – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW);
8)  Klauzuli Nr 8 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
osób fizycznych w życiu prywatnym (OC);
9)  Klauzuli Nr 9 – ubezpieczenie bagażu podróżnego;
10)  Klauzuli Nr 10 – ubezpieczenie Rezydenta.
3.  Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na podstawie klauzul,
o których mowa w ust 2, może nastąpić tylko w przypadku
zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie podstawowym,
w każdym czasie jej trwania, i na okres kończący się wraz
z końcem okresu ubezpieczenia umowy ubezpieczenia zawartej
w zakresie podstawowym.
4. Ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa
w zorganizowanym wypoczynku (Klauzula Nr 11) stanowi
przedmiot odrębnej umowy ubezpieczenia (umowa
ubezpieczenia rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa
w zorganizowanym wypoczynku).
§ 4
1.  Za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej odpowiedzialność
PZU SA może być rozszerzona:
1)  w ubezpieczeniu kosztów leczenia i ubezpieczeniach assistance
– o koszty leczenia związane z zaostrzeniem lub
powikłaniami choroby przewlekłej lub choroby będą-
cej przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed
zawarciem umowy ubezpieczenia lub zabiegu przeprowadzonego
w ramach chirurgii jednego dnia w okresie 30 dni
przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz o usługi assistance
przewidziane w danym ubezpieczeniu assistance
(Pakiet Podstawowy oraz Klauzule Nr 1–6) w przypadku
wystąpienia zaostrzenia lub powikłań wyżej wymienionych
chorób lub zabiegów;
2)  w ubezpieczeniu kosztów leczenia, ubezpieczeniach assistance,
ubezpieczeniu NNW i ubezpieczeniu OC – o ryzyka
wynikające:
a)  z rekreacyjnego uprawiania narciarstwa lub snowboardu
na oznakowanych trasach zjazdowych,
b)  z wyczynowego uprawiania sportu,
c)  z uprawiania sportów wysokiego ryzyka;
3)  w ubezpieczeniu kosztów leczenia, ubezpieczeniach assistance
i ubezpieczeniu NNW – o ryzyka wynikające
z wykonywania pracy fizycznej;
4)  w ubezpieczeniu kosztów leczenia, ubezpieczeniach assistance,
ubezpieczeniu NNW i ubezpieczeniu bagażu
podróżnego – o ryzyka wynikające z aktów terroryzmu,
działań wojennych, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego
występujących lub mogących wystąpić na terytorium
państw znajdujących się w rejonach świata zagrożonych
takimi działaniami.
2.  Rozszerzenie odpowiedzialności PZU SA o ryzyka wymienione
w ust. 1 dotyczy wszystkich ubezpieczeń objętych na wniosek
ubezpieczającego umową ubezpieczenia, które stosownie do
ust. 1 mogą być rozszerzone o te ryzyka.
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 5
1.  Umowa ubezpieczenia może być zawarta przy jednoczesnej
obecności obu stron tej umowy albo przy wykorzystaniu środków
porozumiewania się na odległość (umowa direct albo
umowa na odległość).
2.  Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku ubezpieczającego
zawierającego informacje niezbędne do dokonania
oceny ryzyka i określenia należnej składki ubezpieczeniowej.
3.  Zawarcie umowy direct następuje z chwilą potwierdzenia
przez PZU SA przyjęcia wniosku ubezpieczającego oraz po
uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem i OWU oraz ich
zaakceptowaniu przez ubezpieczającego.
4.  Zawarcie umowy na odległość następuje z chwilą potwierdzenia
przez PZU SA przyjęcia wniosku ubezpieczającego oraz
po uprzednim zapoznaniu się z OWU oraz ich zaakceptowaniu
przez ubezpieczającego.
5.  Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na
cudzy rachunek (na rachunek ubezpieczonego). W takim
przypadku ubezpieczający zobowiązany jest do poinformowania
ubezpieczonego o prawach i obowiązkach wynikających
z zawartej na jego rachunek umowy ubezpieczenia.
6.  W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek,
ubezpieczony może żądać by PZU SA udzielił mu informacji
o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz OWU
w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków ubezpieczonego.
7.  Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości PZU SA
wszystkie znane sobie okoliczności, o które PZU SA zapytuje
w formularzu oferty (wniosku) albo przed zawarciem umowy
ubezpieczenia w innych pismach. Jeżeli ubezpieczający zawiera
umowę ubezpieczenia przez przedstawiciela, obowiązek ten
ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności
jemu znane. W razie zawarcia przez PZU SA umowy
ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania,
pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.
8.  W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczający zobowią-
zany jest zgłaszać zmiany okoliczności, o których mowa w ust. 7.
Ubezpieczający zobowiązany jest zawiadamiać o tych zmianach
PZU SA niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
9.  W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki
określone w ust. 7 i 8 spoczywają zarówno na ubezpieczającym,
jak i na ubezpieczonym, chyba że ubezpieczony nie
wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rachunek.
10.  PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności,
które z naruszeniem ust. 7–9 nie zostały podane do jego wiadomości.
Jeżeli do naruszenia ust. 7–9 doszło z winy umyślnej,
w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek ubezpieczeniowy
przewidziany umową ubezpieczenia i jego następstwa są skutkiem
okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
§ 6
1.  Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU SA potwierdza dokumentem
ubezpieczenia.
2.  Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę PZU SA doręcza ubezpieczającemu
dokument ubezpieczenia zawierający postanowienia,
które odbiegają na niekorzyść ubezpieczającego lub ubezpieczonego
od treści złożonej przez ubezpieczającego oferty, PZU SA
zobowiązany jest zwrócić ubezpieczającemu na to uwagę na
piśmie przy doręczeniu tego dokumentu, wyznaczając mu co najmniej
7-dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykonania
tego obowiązku zmiany dokonane na niekorzyść
ubezpieczającego lub ubezpieczonego nie są skuteczne, a umowa
ubezpieczenia jest zawarta zgodnie z warunkami oferty.
3.  W braku sprzeciwu umowa ubezpieczenia dochodzi do skutku
zgodnie z treścią dokumentu ubezpieczenia następnego dnia
po upływie terminu wyznaczonego do złożenia sprzeciwu.
§ 7
1.  Z zastrzeżeniem ust. 2, umowę ubezpieczenia zawiera się na
czas oznaczony od 1 dnia do 1 roku.
2.  W przypadku ubezpieczonych mających stałe miejsce
zamieszkania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
niż RP, umowa ubezpieczenia może być zawarta na
okres nie dłuższy niż 4 miesiące, chyba że PZU SA prowadzi
działalność ubezpieczeniową na terytorium tego państwa.
Przez państwo członkowskie Unii Europejskiej należy również
rozumieć państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym.
§ 8
1.  Umowa ubezpieczenia może być zawarta jako umowa ubezpieczenia
indywidualnego, umowa ubezpieczenia rodzinnego
albo umowa ubezpieczenia zbiorowego.
6
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER
2.  Umowę ubezpieczenia zbiorowego zawiera się z imiennym
wskazaniem ubezpieczonych lub bez imiennego ich wskazania.
3.  Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia z imiennym wskazaniem
ubezpieczonych, ubezpieczający zobowiązany jest dostarczyć
do PZU SA imienny wykaz ubezpieczonych. W tym przypadku
ubezpieczenie obejmuje tylko osoby wskazane w wykazie.
W przypadku zawierania umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu
środków porozumiewania się na odległość wykaz,
o którym mowa powyżej, ubezpieczający jest zobowiązany
przedstawić PZU SA w uzgodniony przez strony sposób.
4.  Umowa ubezpieczenia zbiorowego może być zawarta bez
imiennego wskazania ubezpieczonych tylko w przypadku obję-
cia ochroną wszystkich osób należących do określonej w umowie
ubezpieczenia grupy osób.
5.  W umowie ubezpieczenia zbiorowego, o której mowa w ust. 4,
ubezpieczający zobowiązany jest podać liczbę ubezpieczonych
albo, w przypadku polisy otwartej, liczbę ubezpieczonych i liczbę
osobodni do wykorzystania w okresie ubezpieczenia. Zobowią-
zany jest także prowadzić imienną ewidencję ubezpieczonych
oraz udostępniać ją do wglądu na każde żądanie PZU SA.
6.  W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia zbiorowego ubezpieczający
zobowiązany jest podać do wiadomości PZU SA
imię, nazwisko i numer telefonu osoby prowadzącej wykaz,
o którym mowa w ust. 3.
§ 9
Umowa ubezpieczenia rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia
uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku (Klauzula Nr 11),
może być zawarta nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od:
1)  dnia zawarcia umowy uczestnictwa w zorganizowanym
wypoczynku lub
2)  dnia opłacenia kosztów albo zaliczki z tego tytułu,
w zależności od tego, które z tych zdarzeń miało miejsce wcześniej.
POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU SA
§ 10
1.  Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna
się od dnia następującego po zawarciu umowy ubezpieczenia,
nie wcześniej jednak niż od dnia następującego po
zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty,
chyba że umówiono się inaczej, oraz nie wcześniej niż:
1)  z chwilą rozpoczęcia podróży na terytorium RP (ostatecznego
opuszczenia przez ubezpieczonego domu na terytorium
RP w celu udania się bezpośrednio w podróż), w przypadku
ubezpieczonych rozpoczynających podróż w RP albo
2)  z chwilą przekroczenia granicy RP przy wjeździe, w przypadku
ubezpieczonych wjeżdżających do RP.
2.  Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono dzień, w którym rozpoczyna
się okres ubezpieczenia przypadający przed dniem,
w którym powinna zostać zapłacona składka ubezpieczeniowa
lub jej pierwsza rata, odpowiedzialność PZU rozpoczyna się
w dniu określonym w umowie ubezpieczenia jako początek
okresu ubezpieczenia.
3.  Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono dzień, w którym rozpoczyna
się okres ubezpieczenia przypadający po dniu, w któ-
rym powinna zostać zapłacona składka ubezpieczeniowa lub jej
pierwsza rata, a składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata
nie została zapłacona do dnia poprzedzającego pierwszy dzień
okresu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu
z tym dniem.
4.  W umowie ubezpieczenia rezygnacji z uczestnictwa albo
skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku (Klauzula
Nr 11) odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się od dnia
następującego po zawarciu umowy ubezpieczenia.
§ 11
1. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1)  z upływem okresu ubezpieczenia określonego w dokumencie
ubezpieczenia, nie później jednak niż:
a)  w przypadku ubezpieczonych rozpoczynających podróż
z domu na terytorium RP – z chwilą powrotu z podróży
do domu lub do placówki medycznej na terytorium RP,
z zastrzeżeniem § 26 pkt 4–8,
b)  w przypadku cudzoziemców lub obywateli polskich
mieszkających na stałe za granicą RP i odbywających
podróż po terytorium RP – z chwilą przekroczenia granicy
przy wyjeździe z terytorium RP,
c)  w przypadku cudzoziemców odbywających podróż po
terytorium RP i poza jej granicami – z chwilą przekroczenia
granicy kraju stałego zamieszkania ubezpieczonego
przy powrocie do domu;
2)  z dniem doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy
ubezpieczenia w przypadku, o którym mowa w § 18;
3)  z dniem doręczenia ubezpieczającemu oświadczenia PZU SA
o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku, gdy PZU SA ponosi odpowiedzialność
jeszcze przed zapłaceniem składki ubezpieczeniowej
lub jej pierwszej raty, a składka ubezpieczeniowa
lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie;
4)  z upływem 7 dni od dnia doręczenia ubezpieczającemu
wezwania do zapłaty kolejnej raty składki ubezpieczeniowej
wysłanego po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem,
że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia
spowoduje ustanie odpowiedzialności;
5)  z dniem doręczenia PZU SA oświadczenia ubezpieczają-
cego o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku, o którym mowa w ust. 3;
6)  z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia za porozumieniem
stron;
7)  w stosunku do danego ubezpieczonego:
a)  z dniem utraty przez ubezpieczonego statusu członka
grupy wskazanej w umowie ubezpieczenia zbiorowego,
b)  z chwilą jego śmierci.
2.  Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana w każdym czasie
za porozumieniem stron.
3.  Umowę ubezpieczenia ubezpieczający może w każdym czasie
wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym.
§ 12
1.  Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy
niż 6 miesięcy ubezpieczający ma prawo odstąpienia od
umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy
ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia
zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. Odstąpienie od
umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku
zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, w jakim
PZU SA udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
2.  W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu
środków porozumiewania się na odległość, w której ubezpieczający
jest konsumentem, termin, w ciągu którego może on odstąpić od
umowy ubezpieczenia wynosi 30 dni od dnia poinformowania go
o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia doręczenia mu informacji,
które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów
dotyczących zawierania umów na odległość, jeżeli jest to
termin późniejszy. Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia
nie przysługuje ubezpieczającemu będącemu konsumentem, jeżeli
umowa ubezpieczenia zawarta została na okres krótszy niż 30 dni.
ZAKRES TERYTORIALNY OCHRONY
§ 13
1.  Na podstawie OWU i w zakresie określonym umową ubezpieczenia,
PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej:
1)  wyłącznie na terytorium RP, zwanym dalej strefą „Wojażer
Polska”, w związku z podróżą, o której mowa w § 1 ust. 2
pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3;
2)  na terytorium obejmującym:
a)  wszystkie państwa europejskie łącznie z RP,
b)  europejską część Rosji,
c)  Wyspy Kanaryjskie,
d)  pozaeuropejskie państwa basenu Morza Śródziemnego: Algierię,
Maroko, Egipt, Syrię, Liban, Izrael, Strefę Gazy, Libię,
Tunezję i Turcję, zwanym dalej strefą „Wojażer Europa”,
w związku z podróżą, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2;
3)  na terytorium całego świata łącznie z RP, zwanym dalej
strefą „Wojażer Świat”, w związku z podróżą, o której
mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 4.
7
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER
2.  W przypadku wyjazdów na zorganizowany wypoczynek do polskiej
strefy przygranicznej z zamiarem mieszanego pobytu w Polsce
i za granicą RP, gdy ubezpieczający wnosi o objęcie ochroną
ubezpieczeniową zarówno na terytorium RP, jak i za granicą RP,
umowę ubezpieczenia zawiera się z zakresem terytorialnym
ochrony ubezpieczeniowej obejmującym strefę „Wojażer Europa”.
3.  W przypadku cudzoziemców, którzy przy wjeździe do Polski zobowiązani
są posiadać ubezpieczenie obejmujące swoim zakresem
ochronę ubezpieczeniową na terytorium państw strefy Schengen,
umowę ubezpieczenia zawiera się z zakresem terytorialnym
ochrony ubezpieczeniowej obejmującym strefę „Wojażer Europa”.
4.  W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej z zakresem terytorialnym
ochrony ubezpieczeniowej obejmującym strefę
„Wojażer Świat” zakres podstawowy ubezpieczenia nie może
być rozszerzony o dodatkowe usługi assistance Pakiet Rowerzysta
(Klauzula Nr 6).
5.  Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej określany jest
w umowie ubezpieczenia przez ubezpieczającego.
SUMA UBEZPIECZENIA I SUMA GWARANCYJNA
§ 14
1.  Sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne stanowią górną granicę
odpowiedzialności PZU SA. Określona w umowie ubezpieczenia
suma ubezpieczenia lub suma gwarancyjna ustalona
jest oddzielnie w odniesieniu do każdego ubezpieczonego.
2.  Sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne ustalane są w porozumieniu
z ubezpieczającym.
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
§ 15
1.  Składkę ubezpieczeniową oblicza się za czas trwania odpowiedzialności
PZU SA na podstawie taryfy składek obowiązującej
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
2.  Składka ubezpieczeniowa za wybrany zakres ubezpieczenia jest
sumą składek za ubezpieczenie podstawowe, ubezpieczenie
rozszerzone poprzez włączenie wybranych Klauzul, o których
mowa w § 3 ust. 2, oraz zwyżki składki za ryzyka dodatkowe,
o których mowa w § 4 ust. 1. W przypadku zbiegu ryzyk dodatkowych
wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a–c, do wyliczenia
składki za wszystkie z tych ryzyk, stosuje się tylko jedną
zwyżkę, która jest zwyżką najwyższą.
3.  Wysokość składki ubezpieczeniowej ustala się w zależności od:
1)  sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej;
2)  okresu ubezpieczenia;
3)  zakresu przedmiotowego ubezpieczenia;
4)  zakresu terytorialnego ubezpieczenia;
5)  rodzaju umowy ubezpieczenia;
6)  zniżki i zwyżki składki, o których mowa w ust. 4;
7)  liczby ubezpieczonych lub liczby osobodni.
4.  W umowach ubezpieczenia stosuje się następujące zniżki
i zwyżki składki ubezpieczeniowej:
1)  zniżki składki z tytułu:
a)  zawarcia umowy ubezpieczenia jako umowy ubezpieczenia
rodzinnego albo umowy ubezpieczenia zbiorowego,
b)  objęcia ochroną w umowie ubezpieczenia indywidualnego:
dziecka, które w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia ma
ukończone 6 lat lub ucznia lub studenta, który w pierwszym
dniu okresu ubezpieczenia nie ma ukończonych 26 lat,
c)  długości okresu ubezpieczenia;
2)  zwyżki składki z tytułu:
a)  włączenia do umowy ubezpieczenia Klauzul, o których
mowa w § 3 ust. 2 i 4,
b)  włączenia ryzyk dodatkowych, o których mowa w § 4
ust. 1, przy czym w odniesieniu do ryzyka, o którym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b, ustala się dwie następujące
klasy ryzyka dla dziedzin lub dyscyplin sportu:
klasa 1 – brydż sportowy, warcaby, wędkarstwo, szachy,
modelarstwo sportowe oraz udział w ama
torskich zawodach sportowych i turniejach
dzieci, młodzieży szkolnej i studentów w wieku
do lat 26,
klasa 2 – pozostałe, niewymienione w klasie 1
dyscypliny sportu uprawiane wyczynowo,
zwyżka nie ma zastosowania w przypadku włączenia
ryzyka wynikającego z wyczynowego uprawniania sportów
objętych klasą 1.
W przypadku uprawiania przez ubezpieczonego kilku dyscyplin
sportu zaliczanych do różnych klas ryzyka, do obliczania
składki przyjmuje się tę klasę ryzyka, dla której
przewidziana jest wyższa zwyżka składki.
§ 16
1.  Jeżeli nie umówiono się inaczej, ubezpieczający zobowiązany
jest zapłacić składkę ubezpieczeniową jednocześnie
z zawarciem umowy ubezpieczenia. Zawarcie umowy ubezpieczenia
PZU SA potwierdza wystawieniem dokumentu ubezpieczenia.
2.  W przypadku umów ubezpieczenia zawieranych na okres
roczny, na wniosek ubezpieczającego, dopuszcza się możliwość
zapłaty składki ubezpieczeniowej w ratach, z zastrzeżeniem
ust. 3. Terminy płatności poszczególnych rat składki ustala się
od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
3.  W umowach ubezpieczenia zawieranych przy wykorzystaniu
środków porozumiewania się na odległość składka ubezpieczeniowa
może być płatna tylko jednorazowo.
4.  Zapłata składki następuje w formie gotówkowej albo, w porozumieniu
z PZU SA, w formie bezgotówkowej.
5.  Jeżeli zapłata składki ubezpieczeniowej albo raty składki dokonywana
jest w formie bezgotówkowej, za dzień zapłaty uważa
się dzień uznania rachunku bankowego PZU SA pełną kwotą
składki ubezpieczeniowej albo raty składki.
6.  Składka nie podlega indeksacj
§ 17
1.  W przypadku umów ubezpieczenia zawieranych w formie polisy
otwartej, w których składkę ubezpieczeniową ustala się
w zależności od liczby osobodni, ubezpieczający przy zawarciu
umowy ubezpieczenia płaci składkę zaliczkową.
2.  Minimalna składka zaliczkowa, o której mowa w ust. 1, równa
jest składce za 150 osobodni. Ostateczne rozliczenie składki
zaliczkowej następuje po upływie okresu ubezpieczenia,
z zastrzeżeniem ust. 3.
3.  Na wniosek ubezpieczającego dopuszcza się możliwość sukcesywnego
rozliczania składki ubezpieczeniowej w trakcie trwania
umowy zawartej w formie polisy otwartej. Składka ubezpieczeniowa
rozliczana jest na podstawie faktycznie wykorzystanej
liczby osobodni za rozliczany okres ubezpieczenia.
4.  Jeżeli liczba wykorzystanych osobodni przekracza liczbę zadeklarowanych
osobodni i zapłaconą składkę zaliczkową, PZU SA
wzywa ubezpieczającego do dokonania dopłaty składki ubezpieczeniowej
we wskazanym terminie.
5.  Jeżeli liczba wykorzystanych osobodni jest mniejsza niż zadeklarowana,
PZU SA zwraca kwotę nadpłaconej składki zaliczkowej.
§ 18
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną
zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, każda
ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej,
poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność,
nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia.
W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może
w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem
natychmiastowym.
§ 19
1.  W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed
upływem okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia,
ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej
za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
2.  W przypadku cudzoziemców lub obywateli polskich mieszkających
na stałe poza granicami RP, zwrot składki ubezpieczeniowej
za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej
następuje po przeliczeniu kwoty zwrotu na określoną walutę
obcą, według średniego kursu NBP tej waluty, obowiązującego
w dniu ustalania kwoty do zwrotu.
8
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER
GENERALNE ZASADY USTALANIA I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ
§ 20
1.  PZU SA po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu wypadku ubezpieczeniowego
objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie
7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, informuje
o tym ubezpieczonego lub ubezpieczającego, jeżeli nie są oni
osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje
postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego
zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia,
a także informuje osobę występującą z roszczeniem
pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę,
jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności
PZU SA lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do
dalszego prowadzenia postępowania.
2.  PZU SA zobowiązany jest spełnić świadczenie w terminie
30 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku
ubezpieczeniowym.
3.  Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 2 okoliczności
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU SA
albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie
powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w któ-
rym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie
tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część
świadczenia PZU SA powinien spełnić w terminie przewidzianym
w ust. 2.
4.  Jeżeli w terminach określonych w ust. 2 i 3 PZU SA nie wypłaci
świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie
o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń
w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia.
5.  Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej
wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, PZU SA
informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem
w terminach, o których mowa w ust. 2 i 3, wskazując na
okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą cał-
kowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia oraz
poucza tę osobę o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze
sądowej.
6.  PZU SA udostępnia osobom, o których mowa w ust. 1, oraz
poszkodowanemu lub uprawnionemu, informacje i dokumenty
gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności
PZU SA lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać
pisemnego potwierdzenia przez PZU SA udostępnionych
informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii
dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem
przez PZU SA.
7.  PZU SA udostępnia osobom, o których mowa w ust. 1, oraz
poszkodowanemu lub uprawnionemu, informacje i dokumenty,
o których mowa w ust. 6, na ich żądanie, w postaci elektronicznej.
8.  Na żądanie ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego,
uprawnionego z umowy ubezpieczenia lub poszkodowanego,
PZU SA zobowiązany jest udostępnić posiadane przez siebie
informacje związane z wypadkiem ubezpieczeniowym będą-
cym podstawą ustalenia jego odpowiedzialności oraz ustalenia
okoliczności wypadku ubezpieczeniowego, jak również wysokości
świadczenia.
§ 21
1.  Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wypłata przysługujących świadczeń
lub odszkodowań następuje na terytorium RP w złotych polskich,
z wyjątkiem kosztów zwracanych bezpośrednio za granicę
wystawcom rachunków.
2.  Z zastrzeżeniem ust. 3, zwrot kosztów poniesionych poza granicami
RP następuje na terytorium RP w złotych polskich
według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ustalania
kwoty kosztów do zwrotu.
3.  W przypadku cudzoziemców lub obywateli polskich mieszkających
na stałe poza granicami RP, wypłata świadczenia lub
odszkodowania następuje w sposób uzgodniony z tymi osobami.
W przypadku wypłaty świadczenia lub odszkodowania
w innej walucie niż złoty polski, zastosowanie ma średni kurs
NBP tej waluty obowiązujący w dniu ustalania świadczenia lub
odszkodowania.
§ 22
PZU SA zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej
z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ubezpieczenia,
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest
następstwem okoliczności, za które PZU SA nie ponosi odpowiedzialności.
OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO
W RAZIE ZAJŚCIA WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO
§ 23
1.  W razie zajścia wypadku ubezpieczający lub ubezpieczony
zobowiązany jest:
1)  użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia
jej rozmiarów;
2)  zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.
2.  Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek
rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych
w ust. 1 pkt 1, PZU SA jest wolny od odpowiedzialności za
szkody powstałe z tego powodu.
3.  PZU SA zobowiązany jest, w granicach odpowiednio sumy
ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej, zwrócić koszty wynikłe
z zastosowania środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.
PRZEJŚCIE ROSZCZEŃ NA PZU SA
§ 24
1.  Z dniem wypłaty odszkodowania przez PZU SA, roszczenia
ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej
za szkodę przechodzą z mocy prawa na PZU SA do wysokości
wypłaconego odszkodowania, z zastrzeżeniem ust. 2. Jeżeli
PZU SA pokrył tylko część szkody, ubezpieczonemu przysługuje
co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed
roszczeniami PZU SA.
2.  Nie przechodzą na PZU SA roszczenia ubezpieczonego przeciwko
osobom, z którymi ubezpieczony pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym.
3.  Na żądanie PZU SA ubezpieczony zobowiązany jest udzielić
pomocy przy dochodzeniu roszczeń od osób trzecich udzielając
informacji i dostarczając dokumenty niezbędne do dochodzenia
roszczenia.
4.  Jeżeli ubezpieczony, bez zgody PZU SA, zrzekł się roszczenia
przeciwko osobie odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył,
PZU SA może odmówić odszkodowania lub je odpowiednio
zmniejszyć.
5.  Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia ujawnione
zostało po wypłacie odszkodowania, PZU SA może żądać od
ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania.
ROZDZIAŁ II
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA I UBEZPIECZENIE
ASSISTANCE PAKIET PODSTAWOWY
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 25
1.  Przedmiotem ubezpieczenia kosztów leczenia jest ryzyko
nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałych
w okresie ubezpieczenia podczas podróży ubezpieczonego.
Zakresem ubezpieczenia kosztów leczenia objęta jest organizacja
– w trakcie trwania podróży – pomocy medycznej wymaganej
stanem zdrowia ubezpieczonego, świadczonej do dnia,
w którym jego stan zdrowia umożliwi jego powrót lub transport
do domu lub do placówki medycznej w miejscu zamieszkania
lub kontynuowanie podróży oraz pokrycie kosztów tej
pomocy, obejmujących:
9
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER
1)  hospitalizację i leczenie ambulatoryjne:
a)  pobyt i leczenie w szpitalu, w tym zabiegi i operacje
przeprowadzane ze wskazań nagłych lub pilnych,
b)  wizyty lekarskie,
c)  badania pomocnicze zlecone przez lekarza (RTG, EKG,
USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa,
podstawowe badania laboratoryjne) niezbędne do rozpoznania
lub leczenia choroby,
d)  zabiegi ambulatoryjne;
2)  transport:
a)  medyczny do odpowiedniej placówki medycznej z miejsca
pobytu ubezpieczonego lub z miejsca wypadku,
b)  między placówkami medycznymi, gdzie udzielano kolejnej
pomocy medycznej,
c)  do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której
ubezpieczony jest hospitalizowany nie zapewnia opieki
medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia,
d)  do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego po udzieleniu
pomocy medycznej, gdy zgodnie z zaleceniem
lekarza leczącego ubezpieczonego, ubezpieczony nie
powinien korzystać z własnego środka transportu lub
publicznych środków transportu lokalnego;
3)  zastosowanie komory dekompresyjnej w uzasadnionych
medycznie przypadkach, pod warunkiem rozszerzenia
zakresu ubezpieczenia o ryzyka dodatkowe, o których
mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b–c;
4)  leczenie stomatologiczne w przypadku nagłego zachorowania
w postaci ostrych stanów zapalnych i bólowych
oraz w przypadku, gdy konieczność podjęcia tego leczenia
wynika z nieszczęśliwego wypadku objętego odpowiedzialnością
PZU SA;
5)  leczenie związane z ciążą i porodem (w tym również koszty
transportu do placówki medycznej), nie później jednak niż
do zakończenia 32 tygodnia ciąży.
2.  Zakresem ubezpieczenia kosztów leczenia objęty jest ponadto:
1)  zwrot kosztów zakupu lekarstw i środków opatrunkowych
przepisanych przez lekarza w związku z leczeniem, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 1;
2)  zwrot kosztów naprawy lub zakupu protez (w tym dentystycznych),
okularów korekcyjnych oraz środków pomocniczych,
których zniszczenie lub konieczność używania
przez ubezpieczonego wynika z nieszczęśliwego wypadku
lub nagłego zachorowania, objętego odpowiedzialnością
PZU SA, pod warunkiem, że konieczność naprawy lub
zakupu tych protez lub środków pomocniczych zaistniała
nie później niż w okresie 1 roku liczonego od dnia zajścia
ww. wypadku ubezpieczeniowego.
3.  Organizacja pomocy medycznej, o której mowa w ust. 1,
polega na organizacji – w trakcie trwania podróży – wizyty
lekarskiej lub przyjęcia ubezpieczonego do właściwej placówki
medycznej najbliższej jego miejsca pobytu i właściwej dla
rodzaju zachorowania lub urazu, przy czym o trybie przyjęcia
oraz zastosowanym leczeniu decyduje lekarz placówki, w której
udzielana jest pomoc.
§ 26
Przedmiotem ubezpieczenia assistance Pakiet Podstawowy jest
organizacja – w trakcie trwania podróży – usług assistance
i pokrycie ich kosztów z tytułu wypadków ubezpieczeniowych,
które zaszły w okresie ubezpieczenia podczas podróży ubezpieczonego.
Zakresem ubezpieczenia assistance Pakiet Podstawowy
objęte są następujące usługi assistance:
1) Transport ubezpieczonego do kraju stałego zamieszkania
lub kraju rezydencji
Jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego
wypadku lub nagłego zachorowania objętego odpowiedzialnością
PZU SA nie pozwala ubezpieczonemu
skorzystać z uprzednio przewidzianego środka transportu,
PZU SA organizuje i pokrywa koszty transportu ubezpieczonego
do domu lub do placówki medycznej w kraju stałego
zamieszkania lub w kraju rezydencji. Transport dokonywany
jest po udzieleniu pomocy medycznej i odbywa się
dostosowanym do jego stanu zdrowia środkiem transportu.
Celowość, termin i sposób transportu ubezpieczonego
uzgadniany jest przez lekarza Centrum Alarmowego PZU
z lekarzem leczącym ubezpieczonego. Jeżeli ubezpieczony
nie wyraża zgody na powrót do kraju stałego zamieszkania
lub kraju rezydencji, wówczas z chwilą odmowy ubezpieczony
nie podlega dalszej ochronie ubezpieczeniowej
w zakresie kosztów leczenia i usług assistance związanych
z tym wypadkiem ubezpieczeniowym. Jeżeli transportowane
jest dziecko lub osoba niesamodzielna, PZU SA, po
uzgodnieniu przez lekarza Centrum Alarmowego PZU z lekarzem
leczącym tego ubezpieczonego potrzeby zapewnienia
mu opieki w czasie transportu przez rodzica albo opiekuna
prawnego, pokrywa dodatkowo koszty transportu tej osoby
z kraju stałego zamieszkania do miejsca pobytu dziecka,
obejmujące koszty biletu kolejowego lub autobusowego
albo jeżeli podróż koleją lub autobusem trwa dłużej niż
12 godzin – biletu lotniczego klasy ekonomicznej. Transport
powrotny do kraju stałego zamieszkania odbywa się środkiem
transportu, którym transportowane jest dziecko lub
osoba niesamodzielna;
2) Transport zwłok ubezpieczonego do miejsca
pochówku
Jeżeli ubezpieczony wskutek nieszczęśliwego wypadku
lub nagłego zachorowania objętego odpowiedzialnością
PZU SA zmarł podczas podróży w okresie ubezpieczenia,
PZU SA organizuje i pokrywa koszty transportu zwłok do
miejsca pochówku w kraju stałego zamieszkania. Ponadto
PZU SA pokrywa koszty zakupu trumny maksymalnie do
kwoty 5.000 zł.
W przypadku kremacji zwłok w kraju, w którym miał miejsce
wypadek ubezpieczeniowy, PZU SA pokrywa koszty kremacji
i koszty transportu prochów do miejsca pochówku, do
wysokości kwot, jakie zostałyby poniesione przez PZU SA
w przypadku transportu zwłok;
3) Pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa
PZU SA pokrywa koszty poszukiwania ubezpieczonego
w górach, na lądzie i na wodzie, prowadzonych przez
wyspecjalizowane w tym celu jednostki (koszty poszukiwania)
oraz pokrywa koszty udzielenia doraźnej pomocy
medycznej (koszty ratownictwa), o ile ubezpieczony zaginął
w czasie podróży w okresie ubezpieczenia.
Za poszukiwanie ubezpieczonego uznaje się okres od zgłoszenia
zaginięcia ubezpieczonego przez osoby bliskie lub
osoby trzecie do wyspecjalizowanej jednostki prowadzącej
poszukiwania do momentu odnalezienia ubezpieczonego lub
zaprzestania akcji poszukiwawczej. Za ratownictwo uznaje
się udzielenie doraźnej pomocy medycznej, świadczonej od
chwili odnalezienia ubezpieczonego do czasu przewiezienia
go do najbliższego szpitala lub innej placówki medycznej.
PZU SA pokrywa koszty poszukiwania i ratownictwa maksymalnie
do łącznej kwoty 50.000 zł;
4) Organizacja kontynuacji leczenia po powrocie ubezpieczonego
do domu na terytorium RP
Jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania
objętego odpowiedzialnością PZU SA organizowany
był przez PZU SA transport ubezpieczonego do domu w RP,
PZU SA organizuje i pokrywa koszty następujących usług
assistance związanych z ww. wypadkiem ubezpieczeniowym,
o ile konieczność skorzystania z usługi zostanie zgłoszona
do Centrum Alarmowego PZU w okresie 14 dni od
dnia powrotu do domu:
a) wizyty lekarza w domu ubezpieczonego – zorganizowanie
jednej wizyty lekarskiej w domu ubezpieczonego
oraz pokrycie kosztów dojazdu lekarza i jego
honorarium maksymalnie do łącznej kwoty 500 zł, przy
czym limit ten nie obejmuje kosztów dodatkowych
badań diagnostycznych zleconych podczas tej wizyty
albo
b) wizyty ubezpieczonego u lekarza w placówce
medycznej – zorganizowanie jednej wizyty ubezpieczonego
u lekarza w placówce medycznej wskazanej
przez Centrum Alarmowe PZU oraz pokrycie honorarium
lekarza; na wniosek ubezpieczonego PZU SA organizuje
jego transport do placówki medycznej i pokrywa
jego koszty; PZU SA pokrywa koszt honorarium lekarza
i koszt transportu ubezpieczonego maksymalnie do
łącznej kwoty 500 zł, przy czym limit ten nie obejmuje
10
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER
kosztów dodatkowych badań diagnostycznych zleconych
podczas tej wizyty,
c) domowej opieki pielęgniarki – jeżeli stan zdrowia
ubezpieczonego wymaga wizyty pielęgniarki w jego
domu, PZU SA organizuje oraz pokrywa koszty dojazdu
pielęgniarki do domu ubezpieczonego i jej honorarium
maksymalnie do łącznej kwoty 500 zł; usługa ta obejmuje
zabiegi lecznicze zalecone przez lekarza leczącego
ubezpieczonego;
5)  Organizacja i pokrycie kosztów pomocy rehabilitacyjnej
na terytorium RP po powrocie ubezpieczonego
do domu, o ile konieczność skorzystania
z usługi zostanie zgłoszona do Centrum Alarmowego
PZU w okresie 14 dni od dnia powrotu do domu
Jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania
objętego odpowiedzialnością PZU SA organizowany
był przez PZU SA transport ubezpieczonego do domu w RP
w związku z ww. wypadkiem ubezpieczeniowym, PZU SA
zapewnia:
a) organizację procesu rehabilitacji – jeżeli lekarz
leczący ubezpieczonego zalecił zabiegi rehabilitacyjne,
PZU SA organizuje i pokrywa koszty wizyt fizjoterapeuty
(koszty dojazdu i honorarium) w domu ubezpieczonego
albo organizuje i pokrywa koszty transportu ubezpieczonego
do poradni rehabilitacyjnej oraz koszty zabiegów
rehabilitacyjnych przeprowadzonych w poradni rehabilitacyjnej;
usługa realizowana jest maksymalnie do
łącznej kwoty 500 zł, przy czym o miejscu wykonania
zabiegów decyduje lekarz leczący ubezpieczonego,
b) dostawę drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub
medycznego – jeżeli ubezpieczony, zgodnie z zaleceniem
lekarza go leczącego, powinien używać sprzętu
rehabilitacyjnego lub medycznego w domu, PZU SA
organizuje i pokrywa koszty usługi informacyjnej dotyczącej
placówek handlowych lub wypożyczalni oferują-
cych sprzęt rehabilitacyjny; ponadto PZU SA organizuje
i pokrywa koszty transportu drobnego sprzętu rehabilitacyjnego
lub medycznego do domu ubezpieczonego;
usługa realizowana jest maksymalnie do kwoty 300 zł,
przy czym koszty wypożyczenia lub zakupu sprzętu
pokrywa ubezpieczony,
c) dostawę leków – jeżeli ubezpieczony, zgodnie z zaleceniem
lekarza go leczącego musi przebywać w domu,
PZU SA organizuje i pokrywa koszty jednorazowego
dostarczenia do domu przepisanych na recepcie przez
lekarza niezbędnych leków, o ile są one dostępne na
terytorium RP; jeżeli ubezpieczony ponadto potrzebuje
leków dostępnych bez recepty, które jednocześnie są
dostępne w miejscu realizacji recepty, PZU SA organizuje
i pokrywa koszty dostarczenia wskazanych przez ubezpieczonego
leków dostępnych bez recepty; usługa realizowana
jest maksymalnie do kwoty 300 zł, przy czym
koszty leków pokrywa ubezpieczony;
6)  Powypadkowa pomoc psychologa na terytorium RP
po powrocie ubezpieczonego do domu, o ile konieczność
skorzystania z usługi zostanie zgłoszona do
Centrum Alarmowego PZU w okresie 30 dni od dnia
powrotu do domu
Jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego odpowiedzialnością
PZU SA ubezpieczony dozna ciężkich obrażeń
ciała lub wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego
odpowiedzialnością PZU SA, w którym uczestniczył ubezpieczony
nastąpi:
a)  śmierć małżonka ubezpieczonego lub
b)  śmierć dziecka ubezpieczonego lub
c)  śmierć rodziców ubezpieczonego lub rodziców małżonka
ubezpieczonego,
i ubezpieczony zgłasza potrzebę skorzystania z pomocy psychologa,
PZU SA organizuje i pokrywa koszty wizyt ubezpieczonego
u psychologa w liczbie porad zaleconej przez
psychologa podczas pierwszej tak zorganizowanej wizyty,
maksymalnie do kwoty 2.000 zł. Jeżeli wskutek nieszczęśliwego
wypadku objętego odpowiedzialnością PZU SA nastąpi
śmierć ubezpieczonego, pomoc psychologa, o której mowa
wyżej, przysługuje współmałżonkowi, dzieciom i rodzicom
ubezpieczonego. PZU SA organizuje i pokrywa koszty wizyt
takiej osoby u psychologa w liczbie porad zaleconej przez
psychologa podczas pierwszej tak zorganizowanej wizyty,
maksymalnie do kwoty 2.000 zł na każdą osobę;
7)  Pomoc w prowadzeniu domu ubezpieczonego na
terytorium RP po powrocie z podróży – w okresie
30 dni od powrotu do domu
Jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego
zachorowania objętego odpowiedzialnością PZU SA organizowany
był przez PZU SA transport ubezpieczonego
do domu w RP i jednocześnie z uwagi na stan jego zdrowia
wynikający z ww. wypadku ubezpieczeniowego
konieczna jest pomoc w prowadzeniu domu, PZU SA organizuje
i pokrywa koszty osób pomagających w prowadzeniu
domu (koszty dojazdu i honorarium) maksymalnie do
łącznej kwoty 500 zł. Usługa obejmuje pomoc domową
w przygotowaniu posiłku, zrobieniu drobnych zakupów,
utrzymaniu czystości w domu: sprzątaniu podłóg na sucho
i na mokro, ścieraniu kurzy z mebli i parapetów, odkurzaniu
dywanów i wykładzin, sprzątaniu łazienki, zmywaniu
naczyń, czyszczeniu zlewu, czyszczeniu płyty kuchennej,
wyrzucaniu śmieci, podlewaniu kwiatów przy użyciu środków
i sprzętów udostępnionych przez ubezpieczonego.
Koszty zakupów realizowanych na zlecenie ubezpieczonego
pokrywa ubezpieczony;
8) Opieka nad psami i kotami na terytorium RP
Jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania
objętego odpowiedzialnością PZU SA organizowany
był przez PZU SA transport ubezpieczonego do szpitala
w RP, a hospitalizacja ubezpieczonego trwa minimum 2 dni,
PZU SA organizuje przewóz psów lub kotów ubezpieczonego
do osoby wyznaczonej przez niego do opieki lub do
odpowiedniej placówki gwarantującej całodobową opiekę
nad zwierzętami i pokrywa koszty tego przewozu. Usługa ta
jest realizowana maksymalnie do kwoty 300 zł;
9)  Usługi informacyjne na terytorium RP:
a) Infolinia medyczna i telefoniczna konsultacja
z lekarzem Centrum Alarmowego PZU
PZU SA zapewnia dostęp do infolinii medycznej polegający
na telefonicznej rozmowie z lekarzem Centrum Alarmowego
PZU, który w miarę istniejących możliwości
udzieli ubezpieczonemu ustnej informacji co do postę-
powania w zakresie opieki zdrowotnej. Informacje te nie
mają charakteru diagnostycznego i leczniczego,
b) Udzielanie informacji przed podróżą i w trakcie
podróży
W Centrum Alarmowym PZU ubezpieczonemu zostaną
udzielone telefonicznie informacje dotyczące:
–  dokumentów wymaganych przy wjeździe i w czasie
pobytu w danym kraju,
–  specyfiki kraju, do którego udaje się ubezpieczony,
–  zakresu ochrony medycznej w ramach świadczeń
publicznej służby zdrowia na terytorium danego kraju
należącego do Unii Europejskiej należnych osobie
objętej ubezpieczeniem zdrowotnym,
c) Przekazywanie wiadomości
Jeżeli nieprzewidziane zdarzenie, w tym wypadek, choroba,
strajk lub opóźnienie samolotu powoduje zwłokę
lub zmienia przebieg podróży ubezpieczonego, Centrum
Alarmowe PZU, na życzenie ubezpieczonego, przekazuje
niezbędne wiadomości osobom przez niego wskazanym,
a także udzieli pomocy przy zmianie rezerwacji hotelu,
linii lotniczej lub wypożyczalni samochodów.
SUMA UBEZPIECZENIA I LIMITY KWOTOWE
ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 27
1.  W ubezpieczeniu kosztów leczenia suma ubezpieczenia ustalana
jest w uzgodnieniu z ubezpieczającym.
2.  Koszty leczenia pokrywane są do wysokości ustalonej sumy
ubezpieczenia z zastrzeżeniem limitów, o których mowa
w ust. 4–6. Limity odpowiedzialności, o których mowa w ust. 4–6,
ustalone są w ramach sumy ubezpieczenia.
11
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER
3.  Z zastrzeżeniem ust. 4–6, suma ubezpieczenia ustalana jest
na każdy wypadek ubezpieczeniowy, który zaszedł w okresie
ubezpieczenia.
4.  Limit odpowiedzialności z tytułu kosztów leczenia stomatologicznego,
o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 4, w przypadku
nagłego zachorowania w postaci ostrych stanów zapalnych
i bólowych, wynosi 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak
niż do łącznej kwoty 1.000 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
które zaszły w okresie ubezpieczenia.
5.  Limit odpowiedzialności z tytułu kosztów pomocy medycznej
udzielanej w związku z ciążą i porodem, o której mowa
w § 25 ust. 1 pkt 5, wynosi 10% sumy ubezpieczenia, nie wię-
cej jednak niż do łącznej kwoty 6.000 zł na wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia.
W przypadku porodu, w ramach wyżej wymienionego limitu,
pomoc medyczna udzielana jest matce i dziecku.
6.  Limit odpowiedzialności z tytułu kosztów naprawy lub zakupu protez,
okularów korekcyjnych oraz środków pomocniczych, o któ-
rych mowa w § 25 ust. 2 pkt 2, wynosi 10% sumy ubezpieczenia,
nie więcej jednak niż do łącznej kwoty 2.000 zł na wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia.
§ 28
1.  W ubezpieczeniu assistance limity kwotowe odpowiedzialności
dla poszczególnych usług assistance ustalone są na jeden
wypadek ubezpieczeniowy rozumiany jako zdarzenie stanowiące
podstawę świadczenia danej usługi assistance zaistniałe
w okresie ubezpieczenia. W przypadku braku ustalenia limitu,
PZU SA odpowiada maksymalnie do kwoty odpowiadającej
średniej cenie wykonania tego typu usługi.
2.  Limity kwotowe dla poszczególnych usług assistance ustalane
są odrębnie od sumy ubezpieczenia ustalanej w ubezpieczeniu
kosztów leczenia.
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU SA
§ 29
1.  Z zastrzeżeniem ust. 2, PZU SA nie ponosi odpowiedzialności
za koszty poniesione przez ubezpieczonego bez zgody Centrum
Alarmowego PZU, chyba że skontaktowanie się z Centrum Alarmowym
PZU w sposób określony w § 31 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
nie było możliwe z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego,
w szczególności na skutek zdarzenia losowego lub siły wyższej.
2.  Kontakt ubezpieczonego z Centrum Alarmowym PZU nie jest
wymagany, jeżeli ubezpieczony w okresie podróży sam dokona
wyboru lekarza i pokryje koszty wizyty w przypadku:
1)  pojedynczej wizyty stomatologicznej związanej z leczeniem
ostrego stanu zapalnego lub bólowego ograniczonego
do 1 zęba;
2)  pojedynczej wizyty ambulatoryjnej.
W przypadkach, o których mowa w pkt 1 i 2, PZU SA dokonuje
zwrotu kosztów leczenia na podstawie imiennych rachunków
i dowodów ich zapłaty oraz dokumentacji medycznej potwierdzającej
zajście wypadku ubezpieczeniowego objętego odpowiedzialnością
PZU SA.
3.  Jeżeli ubezpieczony wskutek niemożności skontaktowania się
z Centrum Alarmowym PZU, o której mowa w ust. 1, we własnym
zakresie zorganizował i pokrył koszty leczenia i usług
assistance, o których mowa w § 25 i § 26, PZU SA zwraca
ww. koszty na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej
potwierdzającej zajście wypadku ubezpieczeniowego obję-
tego odpowiedzialnością PZU SA oraz imiennych rachunków
i dowodów ich zapłaty. W przypadku, gdy ww. koszty nie zostały
pokryte przez ubezpieczonego, ubezpieczony zobowiązany
jest powiadomić PZU SA w terminie, o którym mowa w § 31
ust. 2, o konieczności pokrycia tych kosztów oraz przedłożyć
dokumentację medyczną potwierdzającą zajście wypadku
ubezpieczeniowego objętego odpowiedzialnością PZU SA oraz
imienne rachunki, które będą stanowiły podstawę zapłaty
przez PZU SA na rzecz ich wystawców.
§ 30
1.  Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są koszty leczenia,
które powstały z tytułu lub w następstwie:
1)  leczenia przekraczającego zakres niezbędny dla przywrócenia
stanu zdrowia ubezpieczonego umożliwiającego mu powrót
lub transport do domu albo do placówki medycznej w kraju
stałego zamieszkania lub w kraju rezydencji lub kontynuację
podróży;
2)  kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silnikowym:
a)  jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowania
danym pojazdem,
b)  w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków
zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii,
chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
3)  znajdowania się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków
zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście
wypadku ubezpieczeniowego;
4)  leczenia nie związanego z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym
wypadkiem;
5)  leczenia związanego z nagłym zachorowaniem lub nieszczę-
śliwym wypadkiem, które miały miejsce w okresie przerwy
pomiędzy podróżami ubezpieczonego albo w okresie poprzednich
podróży ubezpieczonego;
6)  leczenia chorób przewlekłych;
7)  leczenia chorób będących przyczyną hospitalizacji w okresie
12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
8)  leczenia zaostrzeń lub powikłań:
a)  chorób przewlekłych,
b)  chorób będących przyczyną hospitalizacji w okresie
12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
c)  zabiegu przeprowadzonego w ramach chirurgii jednego dnia
w okresie 30 dni przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
chyba że odpowiedzialność PZU SA została rozszerzona w tym
zakresie za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej;
9)  zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania, w tym nerwic;
10)  leczenia chorób przenoszonych drogą płciową, AIDS, leczenia
stanów związanych z nosicielstwem wirusa HIV;
11)  chorób wynikających z alkoholizmu;
12)  leczenia sanatoryjnego, profilaktyki, helioterapii, medycyny
niekonwencjonalnej i zabiegów ze wskazań estetycznych;
13)  fizjoterapii i rehabilitacji, z zastrzeżeniem § 26 pkt 5 lit. a;
14)  leczenia we własnym zakresie lub przez lekarza będącego
członkiem najbliższej rodziny ubezpieczonego, badań i usług,
które nie są wykonywane przez szpital, lekarza lub pielę-
gniarkę;
15)  badań zbędnych do rozpoznania lub leczenia choroby, badań
i szczepień profilaktycznych;
16)  przerwania ciąży, sztucznego zapłodnienia lub każdego
innego leczenia bezpłodności lub ograniczonej płodności,
w tym kosztów środków antykoncepcyjnych, testów ciążowych;
17)  wypadków lub rozstroju zdrowia spowodowanych umyślnie
przez ubezpieczonego, w tym skutków samobójstwa lub usiłowania
popełnienia samobójstwa, samookaleczenia przez
ubezpieczonego;
18)  wypadków wynikających z udziału ubezpieczonego w przestępstwach
lub bójkach, z wyjątkiem działania w obronie
koniecznej;
19)  wypadków wynikających z uprawiania sportów wysokiego
ryzyka, chyba że odpowiedzialność PZU SA została rozszerzona
w tym zakresie za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej;
20)  wypadków wynikających z uprawiania rekreacyjnie narciarstwa
lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych,
chyba że odpowiedzialność PZU SA została rozszerzona
w tym zakresie za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej;
21)  wypadków wynikających z wyczynowego uprawiania sportu,
chyba że odpowiedzialność PZU SA została rozszerzona w tym
zakresie za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej;
22)  wykonywania przez ubezpieczonego pracy fizycznej, chyba że
odpowiedzialność PZU SA została rozszerzona w tym zakresie
za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej;
PZU SA 7B00
23)  epidemii, o których władze docelowego kraju podróży
poinformowały w środkach masowego przekazu;
24)  katastrof naturalnych;
25)  katastrof, w wyniku których nastąpiło skażenie jądrowe,
chemiczne, promieniowanie radioaktywne, jonizujące;
26)  aktów terroryzmu, działań wojennych, stanu wojennego
lub stanu wyjątkowego, występujących lub mogą-
cych wystąpić na terytorium państw znajdujących się
w rejonach świata zagrożonych takimi działaniami, chyba
że odpowiedzialność PZU SA została rozszerzona w tym
zakresie za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej;
27)  udziału ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach,
akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub sabotażu;
28)  niestosowania się do zaleceń lekarza leczącego ubezpieczonego
lub lekarzy Centrum Alarmowego PZU;
29)  ponadstandardowej dodatkowej opieki medycznej.
2.  Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są usługi assistance,
gdy zdarzenie stanowiące podstawę organizacji takiej usługi
powstało w związku lub w następstwie okoliczności, o których
mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem, że w przypadkach, o których
mowa w ust. 1 pkt 8, 19–22 i 26, odpowiedzialność PZU SA
może być rozszerzona za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej.
3.  PZU SA zastrzega sobie prawo skierowania ubezpieczonego do
wybranej przez siebie placówki medycznej w celu przeprowadzenia
diagnostyki.
4.  Fakt znajdowania się w stanie nietrzeźwości lub fakt znajdowania
się pod wpływem środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych, w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uprawnienia
do kierowania pojazdem silnikowym ocenia się według prawa
państwa właściwego dla miejsca zajścia wypadku ubezpieczeniowego.
5.  Odpowiedzialność PZU SA nie obejmuje zadośćuczynienia za
doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne oraz szkód polegają-
cych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy.
POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAJŚCIA WYPADKU
UBEZPIECZENIOWEGO
§ 31
1.  W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, ubezpieczony
albo osoba występująca w jego imieniu zobowiązani są:
1)  przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie
– niezwłocznie zgłosić telefonicznie wniosek o pomoc
do Centrum Alarmowego PZU;
2)  wyjaśnić pracownikowi Centrum Alarmowego PZU okoliczności,
w jakich ubezpieczony się znajduje i jakiej pomocy
potrzebuje oraz podać imię i nazwisko ubezpieczonego
lub inne dane niezbędne do identyfikacji ubezpieczonego
i dostępne informacje niezbędne do udzielenia pomocy,
w przypadku ubezpieczenia zbiorowego również imię
i nazwisko lub nazwę ubezpieczającego;
3)  podać numer telefonu, pod którym Centrum Alarmowe
PZU może skontaktować się z ubezpieczonym lub jego
przedstawicielem;
4)  umożliwić lekarzom Centrum Alarmowego PZU dostęp do
niezbędnych informacji medycznych;
5)  stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego PZU, udzielając
informacji i niezbędnych pełnomocnictw;
6)  umożliwić Centrum Alarmowemu PZU dokonanie czynności
niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody,
zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu
pomocy i wyjaśnień.
2.  Jeżeli ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu
z przyczyn niezależnych od siebie, w tym na skutek zdarzenia
losowego lub siły wyższej, nie mogła skontaktować się
telefonicznie z Centrum Alarmowym PZU w sposób, o którym
mowa w ust. 1, zobowiązana jest w ciągu 7 dni od dnia, w któ-
rym skontaktowanie się z Centrum Alarmowym PZU stało się
możliwe, powiadomić o zajściu wypadku ubezpieczeniowego.
Ponadto ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu
zobowiązana jest podać przyczynę niemożności skontaktowania
się z Centrum Alarmowym PZU.
3.  W przypadkach, w których zgodnie z OWU, PZU SA zobowią-
zany jest do zwrotu poniesionych kosztów leczenia lub usług
assistance, PZU SA zwraca ww. koszty:
1)  w ubezpieczeniu kosztów leczenia – do wysokości faktycznie
poniesionych kosztów nie więcej niż do wysokości sumy
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem limitów, o których mowa
w § 27 ust. 4–6;
2)  w ubezpieczeniu assistance – do wysokości faktycznie
poniesionych kosztów nie więcej niż do wysokości limitu
kwotowego odpowiedzialności ustalonego dla danej usługi
assistance, a w przypadku braku jego ustalenia, maksymalnie
do kwoty odpowiadającej średniej cenie wykonania tego
typu usługi.
4.  Koszty, o których mowa w ust. 3, poniesione przez ubezpieczonego
albo inną osobę, lecz na zlecenie ubezpieczonego, zwracane
są ubezpieczonemu. W pozostałych przypadkach koszty
te zwracane są osobie, która je poniosła.
5.  Podstawą rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia jest złożenie
dokumentacji niezbędnej do ustalenia zasadności roszczenia
i wysokości świadczenia: dokumentacji medycznej, dokumentów
dotyczących innych kosztów objętych zakresem ubezpieczenia,
a w przypadku pokrycia kosztów przez ubezpieczonego
– złożenie rachunków i dowodów ich zapłaty.
6.  W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
obowiązku powiadomienia PZU SA o zaistniałym wypadku
ubezpieczeniowym w terminie określonym w ust. 2, PZU SA
może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie
przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło
PZU SA ustalenie okoliczności i skutków wypadku ubezpieczeniowego.
Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku
ubezpieczeniowym nie następują, jeżeli PZU SA w terminie,
o którym mowa w ust. 2, otrzymał wiadomość o okolicznościach,
które należało podać do jego wiadomości.
ROZDZIAŁ III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 32
1.  Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnionemu
z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do wniesienia
pisemnej skargi lub zażalenia, dotyczących wykonania
przez PZU SA umowy ubezpieczenia. Adresatem skargi lub
zażalenia, właściwym do ich rozpatrzenia, jest jednostka
organizacyjna PZU SA nadzorująca jednostkę, której skarga
lub zażalenie dotyczy. Skargę lub zażalenie składa się na
piśmie za pośrednictwem jednostki, której skarga lub zażalenie
dotyczy.
2.  PZU SA udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie na piśmie,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia.
3.  Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnionemu
z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia
skargi do Rzecznika Ubezpieczonych.
4.  Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia
można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej
albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego
z umowy ubezpieczenia.
5.  OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych
od dnia 14 lipca 2014 r.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102
KLAUZULA NR 1 DO OWU PZU WOJAŻER
UBEZPIECZENIE ASSISTANCE PAKIET ROZSZERZONY
Załącznik nr 1 do OWU PZU Wojażer ustalonych uchwałą nr UZ/148/2014
Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 27 maja 2014 r.
§ 1
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą
postanowień OWU oraz pod warunkiem zapłacenia przez ubezpieczającego
dodatkowej składki ubezpieczeniowej, ubezpieczenie
PZU Wojażer zostaje rozszerzone o usługi assistance Pakiet
Rozszerzony.
§ 2
1. Przez użyte w niniejszej Klauzuli pojęcie „koszty transportu”
rozumie się koszty biletu kolejowego, autobusowego albo jeżeli
podróż koleją lub autobusem trwa dłużej niż 12 godzin
– biletu lotniczego klasy ekonomicznej.
2.  W ubezpieczeniu assistance określonym w niniejszej Klauzuli
limity kwotowe odpowiedzialności dla poszczególnych usług
assistance ustalone są na jeden wypadek ubezpieczeniowy
rozumiany jako zdarzenie stanowiące podstawę organizacji
danej usługi assistance zaistniałe w okresie ubezpieczenia.
W przypadku braku ustalenia limitu, PZU SA odpowiada maksymalnie
do kwoty odpowiadającej średniej cenie wykonania
tego typu usługi. Limity kwotowe dla poszczególnych usług
assistance ustalane są odrębnie od sumy ubezpieczenia ustalanej
w ubezpieczeniu kosztów leczenia.
§ 3
1. W przypadku podróży ubezpieczonego po terytorium RP lub
poza granice RP, PZU SA na podstawie niniejszej Klauzuli organizuje
i pokrywa koszty następujących usług assistance:
1)  Dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmiotów
osobistych ubezpieczonego, z wyłączeniem wszelkich
dokumentów bez względu na ich charakter, niezbędnych
do kontynuowania podróży, PZU SA organizuje i pokrywa
koszty wysyłki do miejsca pobytu ubezpieczonego zastępczych
przedmiotów osobistych oraz leków. Warunkiem
wykonania usługi jest udostępnienie Centrum Alarmowemu
PZU tych przedmiotów;
2)  Zakwaterowanie na czas rekonwalescencji
Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego
zachorowania objętego odpowiedzialnością PZU SA ubezpieczony
był hospitalizowany i lekarz leczący ubezpieczonego
w uzgodnieniu z lekarzem Centrum Alarmowego PZU
zaleci dalszą rekonwalescencję, PZU SA organizuje i pokrywa
koszty pobytu w hotelu dla ubezpieczonego maksymalnie
do kwoty 400 zł za dobę i maksymalnie za 10 dób;
3) Wcześniejszy powrót ubezpieczonego do domu
Jeżeli ubezpieczony zmuszony jest do nagłego, wcześniejszego
powrotu do domu, a pierwotnie przewidziany środek
transportu nie może być wykorzystany, PZU SA organizuje
i pokrywa koszty transportu ubezpieczonego. Usługa ta jest
świadczona tylko w przypadku:
a)  nieszczęśliwego wypadku, ciężkiej choroby lub śmierci
osoby bliskiej ubezpieczonego zaistniałych w kraju stałego
zamieszkania lub kraju rezydencji,
b)  wystąpienia szkody w domu ubezpieczonego powstałej
w wyniku kradzieży z włamaniem lub zdarzenia losowego,
o ile zdarzenie to miało miejsce w RP i pod
warunkiem, że konieczność dokonania czynności prawnych
i administracyjnych wymagała bezwzględnej obecności
ubezpieczonego.
Konieczność wcześniejszego powrotu ubezpieczonego
do domu powinna być potwierdzona, w zależności od
przyczyny powrotu, dokumentacją medyczną, zaświadczeniem
administratora lub zaświadczeniem z Policji;
4)  Wizyta osoby bliskiej
Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego
zachorowania objętego odpowiedzialnością PZU SA ubezpieczony
podczas podróży jest hospitalizowany przez okres
przekraczający 7 dni i nie towarzyszy mu w podróży żadna
osoba bliska pełnoletnia, PZU SA organizuje i pokrywa
koszty transportu w obydwie strony dla jednej osoby bliskiej
wskazanej przez ubezpieczonego. Dodatkowo, PZU SA
organizuje i pokrywa koszty pobytu tej osoby w hotelu
maksymalnie do kwoty 400 zł za dobę i maksymalnie za
10 dób;
5) Zmiennik kierowcy
Jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego, potwierdzony pisemnym
zaświadczeniem lekarza leczącego ubezpieczonego,
nie zezwala na prowadzenie samochodu, którym ubezpieczony
odbywał podróż, a żaden z pasażerów nie posiada
prawa jazdy bądź nie może kierować pojazdem, PZU SA
organizuje i pokrywa koszty transportu do miejsca postoju
samochodu zmiennika kierowcy wskazanego przez ubezpieczonego,
który przywiezie ubezpieczonego i pasażerów
do kraju stałego zamieszkania. Świadczenie nie obejmuje
kosztów paliwa, autostrad, parkingów, noclegów oraz
innych kosztów poniesionych przez ubezpieczonego podczas
powrotu ubezpieczonego do kraju stałego zamieszkania;
6) Pomoc informacyjna i finansowa w przypadku kradzieży
dokumentów
a) W przypadku, gdy podczas podróży w okresie ubezpieczenia
skradzione zostaną ubezpieczonemu lub zaginą
karty płatnicze lub czeki wydane przez bank mający siedzibę
na terytorium RP, PZU SA zapewnia pomoc przy
zablokowaniu konta osobistego polegającą na:
– przekazaniu ubezpieczonemu właściwego numeru
telefonu do banku prowadzącego ww. rachunek bankowy
albo
– przekazaniu do banku prowadzącego rachunek bankowy
ubezpieczonego informacji o zaistniałej kradzieży
lub zaginięciu kart płatniczych lub czeków,
przy czym PZU SA nie odpowiada za skuteczność ani
za prawidłowość prowadzenia przez bank procesu
zastrzeżenia tych kart lub czeków,
b) W przypadku, gdy podczas podróży w okresie ubezpieczenia
doszło do kradzieży, zaginięcia albo uszkodzenia
dokumentów niezbędnych ubezpieczonemu w czasie
podróży (paszport, dowód osobisty, wiza, prawo
jazdy, bilety), Centrum Alarmowe PZU udziela informacji
o działaniach, jakie należy podjąć w celu uzyskania
dokumentów zastępczych,
c) Jeżeli ubezpieczony zgłosił Policji zawiadomienie o popełnieniu
przestępstwa, o którym mowa w lit. a lub b,
PZU SA wypłaca ubezpieczonemu jednorazowe świadczenie
w wysokości 500 zł.
2.  W przypadku podróży ubezpieczonego poza granice RP,
PZU SA na podstawie niniejszej Klauzuli dodatkowo organizuje
i pokrywa koszty następujących usług assistance:
1) Pomoc w przekazaniu kaucji
Jeżeli ubezpieczony został zatrzymany poza granicami RP
w związku z zaistnieniem zdarzenia (wypadku), za które
może ponosić odpowiedzialność, a w celu zwolnienia
PZU SA 7B01
z aresztu albo innej formy ograniczenia lub pozbawienia
wolności albo w celu zabezpieczenia pokrycia kosztów
postępowania i kar pieniężnych, wymagana jest przez prawodawstwo
danego kraju zapłata kaucji, PZU SA na życzenie
ubezpieczonego pośredniczy w przekazaniu kwoty
kaucji, pod warunkiem uprzedniego wpłacenia kwoty kaucji
przez osobę wskazaną przez ubezpieczonego na podany
przez PZU SA rachunek bankowy.
PZU SA nie pośredniczy w przekazaniu kwoty kaucji w przypadku,
gdy zatrzymanie albo inna forma ograniczenia lub
pozbawienia wolności ubezpieczonego ma związek z przemytem
lub handlem środkami odurzającymi, substancjami
psychotropowymi lub środkami zastępczymi w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, alkoholem, bronią
albo udziałem ubezpieczonego w działaniach o charakterze
politycznym lub terrorystycznym;
2) Pomoc tłumacza
Jeżeli ubezpieczony popadł w konflikt z wymiarem sprawiedliwości
w kraju, w którym się znajduje, PZU SA zapewnia
udział i pokrywa koszty honorarium tłumacza maksymalnie
do kwoty 5.000 zł. Świadczenie to przysługuje poza granicami
RP, a w przypadku cudzoziemca także na terytorium RP
w razie jego konfliktu z wymiarem sprawiedliwości RP;
3) Pomoc prawna
Jeżeli ubezpieczony popadł w konflikt z wymiarem sprawiedliwości
w kraju, w którym się znajduje, PZU SA zapewni
udział prawnika reprezentującego ubezpieczonego i pokrywa
koszty jego honorarium maksymalnie do kwoty 10.000 zł,
pod warunkiem, że zarzucane ubezpieczonemu czyny dotyczą
wyłącznie czynów z zakresu odpowiedzialności cywilnej
według prawa państwa, w którym się znajduje. Świadczenie
to przysługuje poza granicami RP, a w przypadku cudzoziemca
także na terytorium RP w razie jego konfliktu z wymiarem
sprawiedliwości RP.
PZU SA nie pokrywa kosztów pomocy prawnej, jeżeli problem
prawny ubezpieczonego związany jest z jego działalnością
zawodową albo posiadaniem lub przechowywaniem
pojazdów. W przypadku gdyby postępowanie prowadzone
przeciwko ubezpieczonemu wykazało umyślne działanie
ubezpieczonego, ubezpieczony zobowiązany jest do zwrotu
PZU SA poniesionych przez PZU SA kosztów pomocy prawnej
w terminie 30 dni od dnia powrotu do domu;
4) Kontynuacja podróży
Jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego będącego uczestnikiem
podróży turystycznej, w której program przewiduje zmianę
miejsca pobytu uczestników, uległ poprawie, PZU SA organizuje
i pokrywa koszty transportu ubezpieczonego z miejsca
zachorowania lub wypadku do następnego etapu przewidzianej
podróży, aby umożliwić ubezpieczonemu jej kontynuowanie;
5)  Zwrot kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem
podróży
Jeżeli dojdzie do udokumentowanego opóźnienia o co najmniej
6 godzin wylotu samolotu linii rejsowych, odjazdu
pociągu lub autokaru linii rejsowych lub wypłynięcia promu
podczas podróży ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia,
PZU SA na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty
zwraca ubezpieczonemu koszty poniesione na zakup artykułów
pierwszej potrzeby tj. artykułów spożywczych, posił-
ków, przyborów toaletowych maksymalnie do kwoty 300 zł.
Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są koszty poniesione
w związku z opóźnieniem w przewozach czarterowych.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102
KLAUZULA NR 2 DO OWU PZU WOJAŻER
UBEZPIECZENIE ASSISTANCE PAKIET RODZINA
Załącznik nr 2 do OWU PZU Wojażer ustalonych uchwałą nr UZ/148/2014
Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 27 maja 2014 r.
§ 1
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą
postanowień OWU oraz pod warunkiem zapłacenia przez ubezpieczającego
dodatkowej składki ubezpieczeniowej, ubezpieczenie
PZU Wojażer zostaje rozszerzone o usługi assistance Pakiet Rodzina.
§ 2
1. Przez użyte w niniejszej Klauzuli pojęcie „koszty transportu”
rozumie się koszty biletu kolejowego, autobusowego albo jeżeli
podróż koleją lub autobusem trwa dłużej niż 12 godzin – biletu
lotniczego klasy ekonomicznej.
2.  W ubezpieczeniu assistance określonym w niniejszej Klauzuli
limity kwotowe odpowiedzialności dla poszczególnych usług
assistance ustalone są na jeden wypadek ubezpieczeniowy
rozumiany jako zdarzenie stanowiące podstawę organizacji
danej usługi assistance zaistniałe w okresie ubezpieczenia.
W przypadku braku ustalenia limitu, PZU SA odpowiada maksymalnie
do kwoty odpowiadającej średniej cenie wykonania
tego typu usługi. Limity kwotowe dla poszczególnych usług
assistance ustalane są odrębnie od sumy ubezpieczenia ustalanej
w ubezpieczeniu kosztów leczenia.
§ 3
PZU SA na podstawie niniejszej Klauzuli organizuje i pokrywa
koszty następujących usług assistance:
1)  Transport do domu dla osób bliskich lub innej osoby
towarzyszącej ubezpieczonemu w podróży:
a)  w przypadku transportu ubezpieczonego do domu
ze względu na stan zdrowia
Jeżeli ubezpieczony w następstwie nieszczęśliwego
wypadku lub nagłego zachorowania objętego odpowiedzialnością
PZU SA jest transportowany do domu,
PZU SA organizuje i pokrywa koszty transportu
towarzyszących mu w podróży osób bliskich lub
jednej innej osoby towarzyszącej ubezpieczonemu
w podróży,
b)  w przypadku śmierci ubezpieczonego
Jeżeli ubezpieczony w następstwie nieszczęśliwego
wypadku lub nagłego zachorowania objętego odpowiedzialnością
PZU SA zmarł podczas podróży, PZU SA
organizuje i pokrywa koszty transportu dla osób bliskich
lub jednej innej osoby towarzyszącej ubezpieczonemu
w podróży.
Koszty pokrywane są pod warunkiem, że pierwotnie przewidziane
środki transportu nie mogły być wykorzystane;
2) Pokrycie kosztów hotelu dla jednej osoby bliskiej
lub innej osoby towarzyszącej ubezpieczonemu
w podróży
Jeżeli ubezpieczony w następstwie nieszczęśliwego
wypadku lub nagłego zachorowania objętego odpowiedzialnością
PZU SA jest hospitalizowany po upływie przewidzianego
dnia powrotu do domu, a zdarzenie miało miejsce
w okresie ubezpieczenia, PZU SA organizuje i pokrywa
koszty hotelu maksymalnie do kwoty 400 zł za 1 dobę dla
jednej osoby bliskiej lub innej osoby towarzyszącej ubezpieczonemu
w podróży, która pozostaje z chorym aż do
momentu możliwego transportu, nie dłużej jednak niż za
10 dób.
PZU SA 7B02
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102
KLAUZULA NR 3 DO OWU PZU WOJAŻER
UBEZPIECZENIE ASSISTANCE PAKIET DZIECKO/
OSOBA NIESAMODZIELNA
Załącznik nr 3 do OWU PZU Wojażer ustalonych uchwałą nr UZ/148/2014
Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 27 maja 2014 r.
§ 1
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą
postanowień OWU oraz pod warunkiem zapłacenia przez ubezpieczającego
dodatkowej składki ubezpieczeniowej, ubezpieczenie
PZU Wojażer zostaje rozszerzone o usługi assistance
Pakiet Dziecko/Osoba niesamodzielna.
§ 2
Przez użyte w niniejszej Klauzuli pojęcia rozumie się:
1) dziecko – małoletniego, który w dniu zajścia wypadku ubezpieczeniowego
nie ukończył 18 lat;
2) osobę niesamodzielną – osobę bliską, która ze względu na
podeszły wiek, zły stan zdrowia lub wady wrodzone nie jest
w stanie samodzielnie zaspokajać swoich potrzeb i wymaga
stałej opieki;
3) koszty transportu – koszty biletu kolejowego, autobusowego
albo jeżeli podróż koleją lub autobusem trwa dłużej niż
12 godzin – biletu lotniczego klasy ekonomicznej.
§ 3
W ubezpieczeniu assistance określonym w niniejszej Klauzuli
limity kwotowe odpowiedzialności dla poszczególnych usług assistance
ustalone są na jeden wypadek ubezpieczeniowy rozumiany
jako zdarzenie stanowiące podstawę organizacji danej
usługi assistance zaistniałe w okresie ubezpieczenia. W przypadku
braku ustalenia limitu, PZU SA odpowiada maksymalnie do
kwoty odpowiadającej średniej cenie wykonania tego typu usługi.
Limity kwotowe dla poszczególnych usług assistance ustalane są
odrębnie od sumy ubezpieczenia ustalanej w ubezpieczeniu kosztów
leczenia.
§ 4
PZU SA na podstawie niniejszej Klauzuli organizuje i pokrywa
koszty następujących usług assistance:
1) Opieka nad ubezpieczonymi dziećmi lub osobami niesamodzielnymi
w przypadku hospitalizacji rodzica albo
opiekuna podróżującego razem z nimi
W przypadku hospitalizacji rodzica albo opiekuna, który podró-
żował z dziećmi lub osobami niesamodzielnymi i nie towarzyszyła
im żadna pełnoletnia osoba bliska, PZU SA organizuje
i pokrywa koszty:
a) transportu dzieci lub osób niesamodzielnych do ich domu
albo do miejsca zamieszkania osoby, która została wyznaczona
przez rodzica albo opiekuna do sprawowania opieki
nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi oraz opieki nad
nimi w czasie tego transportu, pod warunkiem wyrażenia
pisemnej zgody rodzica albo opiekuna na ten transport albo
b) transportu rodzica albo opiekuna w obydwie strony po
dziecko lub osobę niesamodzielną łącznie z pokryciem
kosztów jednego noclegu dla rodzica albo opiekuna oraz
kosztów przejazdu dziecka lub osoby niesamodzielnej
z rodzicem albo opiekunem, o ile środek transportu, którym
podróżowało dziecko lub osoba niesamodzielna nie może
być wykorzystany.
W przypadku, gdyby PZU SA nie udało się skontaktować z osobą
wyznaczoną przez rodzica albo opiekuna do opieki w ciągu
24 godzin od momentu zawiadomienia Centrum Alarmowego
PZU o konieczności organizacji tej usługi przy wykorzystaniu wskazanych
przez rodzica albo opiekuna danych do kontaktu z tą
osobą lub osoba ta nie zgadza się na sprawowanie tej opieki
i w związku z tym nie ma możliwości wykonania świadczeń
wymienionych w lit. a lub b, PZU SA organizuje i pokrywa koszty
opieki nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi w miejscu zajścia
wypadku ubezpieczeniowego maksymalnie przez okres 3 dni
do łącznej kwoty 1.500 zł. Jeżeli po upływie tego okresu będzie
istniała konieczność przedłużenia opieki, PZU SA dołoży starań
w celu zorganizowania opieki przez dalszą rodzinę lub opiekę
społeczną. Świadczenie jest realizowane na wniosek rodzica albo
opiekuna i za jego pisemną zgodą;
2) Pokrycie kosztów wizyty rodzica albo opiekuna albo
kosztów hotelu dla rodzica albo opiekuna w przypadku
hospitalizacji dziecka lub osoby niesamodzielnej
Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego
zachorowania objętego odpowiedzialnością PZU SA hospitalizowane
jest dziecko lub osoba niesamodzielna, a lekarz leczący
ubezpieczonego w porozumieniu z lekarzem Centrum Alarmowego
PZU uzna za konieczną stałą obecność rodzica albo
opiekuna z dzieckiem lub osobą niesamodzielną w szpitalu,
wówczas PZU SA:
a)  organizuje i pokrywa koszty transportu rodzica albo opiekuna
w obydwie strony oraz koszty pobytu w hotelu dla
rodzica albo opiekuna, maksymalnie do kwoty 400 zł
za 1 dobę, do momentu wypisania dziecka lub osoby niesamodzielnej
ze szpitala, nie dłużej jednak niż za 10 dób albo
b)  organizuje i pokrywa koszty pobytu w hotelu dla rodzica
albo opiekuna podróżującego wspólnie z dzieckiem lub
osobą niesamodzielną, maksymalnie do kwoty 400 zł
za 1 dobę, do momentu wypisania dziecka lub osoby niesamodzielnej
ze szpitala, nie dłużej jednak niż za 10 dób.
PZU SA 7B03
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102
KLAUZULA NR 4 DO OWU PZU WOJAŻER
UBEZPIECZENIE ASSISTANCE PAKIET BIZNES
Załącznik nr 4 do OWU PZU Wojażer ustalonych uchwałą nr UZ/148/2014
Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 27 maja 2014 r.
§ 1
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą
postanowień OWU oraz pod warunkiem zapłacenia przez ubezpieczającego
dodatkowej składki ubezpieczeniowej, ubezpieczenie
PZU Wojażer zostaje rozszerzone o usługi assistance
Pakiet Biznes.
§ 2
Przez użyte w niniejszej Klauzuli pojęcia rozumie się:
1) koszty transportu – koszty biletu kolejowego, autobusowego
albo jeżeli podróż koleją lub autobusem trwa dłużej
niż 12 godzin – biletu lotniczego klasy ekonomicznej;
2) podróż służbową – podróż obejmującą następujące bezpośrednio
po sobie okresy:
a) okres od wyjścia z miejsca zatrudnienia albo domu
w celu udania się bezpośrednio w podróż do miejsca
pobytu poza miejscem pracy albo domem, określonego
w lit. b,
b) okres pobytu w miejscu wskazanym przez pracodawcę
jako miejsce wykonywania obowiązków służbowych
poza miejscem zatrudnienia albo domem,
c) okres powrotu bezpośrednio z miejsca pobytu określonego
w lit. b do wejścia do miejsca pracy albo domu.
§ 3
W ubezpieczeniu assistance określonym w niniejszej Klauzuli
limity kwotowe odpowiedzialności dla poszczególnych usług
assistance ustalone są na jeden wypadek ubezpieczeniowy rozumiany
jako zdarzenie stanowiące podstawę organizacji danej
usługi assistance zaistniałe w okresie ubezpieczenia. W przypadku
braku ustalenia limitu, PZU SA odpowiada maksymalnie
do kwoty odpowiadającej średniej cenie wykonania tego typu
usługi. Limity kwotowe dla poszczególnych usług assistance
ustalane są odrębnie od sumy ubezpieczenia ustalanej w ubezpieczeniu
kosztów leczenia.
§ 4
1. W przypadku podróży służbowej ubezpieczonego po terytorium
RP lub poza granice RP, PZU SA na podstawie niniejszej
Klauzuli organizuje i pokrywa koszty następujących usług assistance:
1) Dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych lub
służbowych
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmiotów
osobistych lub służbowych, z wyłączeniem wszelkich
dokumentów bez względu na ich charakter, niezbędnych
do kontynuowania podróży służbowej lub wykonywania
obowiązków służbowych, PZU SA organizuje i pokrywa
koszty wysyłki do miejsca pobytu ubezpieczonego zastępczych
przedmiotów osobistych lub służbowych. Warunkiem
wykonania usługi jest udostępnienie Centrum Alarmowemu
PZU tych przedmiotów;
2)  Zakwaterowanie na czas rekonwalescencji
Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego
zachorowania objętego odpowiedzialnością PZU SA ubezpieczony
był hospitalizowany i lekarz leczący ubezpieczonego
w uzgodnieniu z lekarzem Centrum Alarmowego
PZU zaleci dalszą rekonwalescencję, PZU SA organizuje
i pokrywa koszty pobytu w hotelu dla ubezpieczonego
maksymalnie do kwoty 400 zł za dobę i maksymalnie
za 10 dób;
3) Wcześniejszy powrót ubezpieczonego do domu lub
do miejsca zatrudnienia
Jeżeli ubezpieczony zmuszony jest do nagłego, wcześniejszego
powrotu do domu lub do miejsca zatrudnienia,
a pierwotnie przewidziany środek transportu nie może być
wykorzystany, PZU SA organizuje i pokrywa koszty transportu
ubezpieczonego. Usługa ta jest świadczona tylko
w przypadku:
a)  ciężkiej choroby lub śmierci osoby bliskiej ubezpieczonego
zaistniałych w kraju stałego zamieszkania lub kraju
rezydencji,
b)  wystąpienia szkody w domu ubezpieczonego powstałej
w wyniku kradzieży z włamaniem lub zdarzenia losowego,
o ile zdarzenie to miało miejsce w RP i pod
warunkiem, że konieczność dokonania czynności prawnych
i administracyjnych wymagała bezwzględnej obecności
ubezpieczonego,
c)  wystąpienia nieoczekiwanego zdarzenia w miejscu
zatrudnienia: pożaru, strajku, śmierci zwierzchnika lub
innego mającego wpływ na działalność firmy zatrudniającej
ubezpieczonego i zmuszającego go do nieplanowanego
powrotu do miejsca zatrudnienia.
Konieczność wcześniejszego powrotu ubezpieczonego
do domu lub miejsca zatrudnienia powinna być potwierdzona,
w zależności od przyczyny powrotu, dokumentacją
medyczną, zaświadczeniem administratora, zaświadczeniem
z Policji lub korespondencją z miejsca zatrudnienia;
4)  Wizyta osoby bliskiej
Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego
zachorowania objętego odpowiedzialnością PZU SA ubezpieczony
podczas podróży służbowej jest hospitalizowany
przez okres przekraczający 7 dni i nie towarzyszy
mu w podróży służbowej żadna pełnoletnia osoba bliska,
PZU SA organizuje i pokrywa koszty transportu w obydwie
strony dla jednej osoby bliskiej wskazanej przez ubezpieczonego.
Dodatkowo, PZU SA organizuje i pokrywa koszty
pobytu tej osoby w hotelu maksymalnie do kwoty 400 zł
za dobę i maksymalnie za 10 dób;
5) Pomoc informacyjna i finansowa w przypadku kradzieży
dokumentów
a) W przypadku, gdy podczas podróży służbowej w okresie
ubezpieczenia skradzione zostaną ubezpieczonemu
lub zaginą karty płatnicze lub czeki wydane przez
bank mający siedzibę na terytorium RP, PZU SA zapewnia
pomoc przy zablokowaniu konta osobistego polegającą
na:
– przekazaniu ubezpieczonemu właściwego numeru
telefonu do banku prowadzącego ww. rachunek bankowy
albo
– przekazaniu do banku prowadzącego rachunek
bankowy ubezpieczonego informacji o zaistniałej
kradzieży lub zaginięciu kart płatniczych lub czeków,
przy czym PZU SA nie odpowiada za skuteczność ani
za prawidłowość prowadzenia przez bank procesu
zastrzeżenia tych kart lub czeków,
b) W przypadku, gdy podczas podróży służbowej w okresie
ubezpieczenia doszło do kradzieży, zaginięcia albo
uszkodzenia dokumentów niezbędnych ubezpieczonemu
w czasie podróży służbowej (paszport, dowód osobisty,
wiza, prawo jazdy, bilety), Centrum Alarmowe PZU
PZU SA 7B04
udziela informacji o działaniach, jakie należy podjąć
w celu uzyskania dokumentów zastępczych,
c) Jeżeli ubezpieczony zgłosił Policji zawiadomienie
o popełnieniu przestępstwa, o którym mowa w lit. a
lub b, PZU SA wypłaca ubezpieczonemu jednorazowe
świadczenie w wysokości 500 zł;
6) Zmiennik kierowcy
Jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego, potwierdzony pisemnym
zaświadczeniem lekarza leczącego ubezpieczonego,
nie zezwala na prowadzenie samochodu, którym ubezpieczony
odbywał podróż służbową, a żaden z pasażerów nie
posiada prawa jazdy bądź nie może kierować pojazdem,
PZU SA organizuje i pokrywa koszty transportu do miejsca
postoju samochodu zmiennika kierowcy wskazanego przez
ubezpieczonego, który przywiezie ubezpieczonego i pasażerów
do kraju stałego zamieszkania. Świadczenie nie obejmuje
kosztów paliwa, autostrad, parkingów, noclegów oraz
innych kosztów poniesionych przez ubezpieczonego podczas
powrotu ubezpieczonego do kraju stałego zamieszkania;
7) Zastępstwo w podróży służbowej
W przypadku umów ubezpieczenia zawieranych przez
pracodawców na rachunek swoich pracowników oraz
w przypadku umów ubezpieczenia zawieranych przez przedsiębiorców
prowadzących indywidualnie działalność gospodarczą,
jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub
nagłego zachorowania objętego odpowiedzialnością PZU SA
ubezpieczony nie może dalej wykonywać obowiązków służ-
bowych, PZU SA organizuje i pokrywa koszty transportu
pracownika do domu – o ile pierwotnie przewidziany środek
transportu nie może być wykorzystany – oraz koszty transportu
pracownika oddelegowanego do zastąpienia ubezpieczonego.
2. W przypadku podróży służbowej ubezpieczonego poza granice
RP, PZU SA na podstawie niniejszej Klauzuli dodatkowo organizuje
i pokrywa koszty następujących usług assistance:
1) Pomoc w przekazaniu kaucji
Jeżeli ubezpieczony został zatrzymany poza granicami
RP w związku z zaistnieniem zdarzenia (wypadku), za
które może ponosić odpowiedzialność, a w celu zwolnienia
z aresztu albo innej formy ograniczenia lub pozbawienia
wolności albo w celu zabezpieczenia pokrycia kosztów
postępowania i kar pieniężnych, wymagana jest przez prawodawstwo
danego kraju zapłata kaucji, PZU SA na życzenie
ubezpieczonego pośredniczy w przekazaniu kwoty
kaucji, pod warunkiem uprzedniego wpłacenia kwoty kaucji
przez osobę wskazaną przez ubezpieczonego na podany
przez PZU SA rachunek bankowy.
PZU SA nie pośredniczy w przekazaniu kwoty kaucji w przypadku,
gdy zatrzymanie albo inna forma ograniczenia lub
pozbawienia wolności ubezpieczonego ma związek z przemytem
lub handlem środkami odurzającymi, substancjami
psychotropowymi lub środkami zastępczymi w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, alkoholem, bronią
albo udziałem ubezpieczonego w działaniach o charakterze
politycznym lub terrorystycznym;
2) Pomoc tłumacza
Jeżeli ubezpieczony popadł w konflikt z wymiarem sprawiedliwości
w kraju, w którym się znajduje, PZU SA zapewnia
udział i pokrywa koszty honorarium tłumacza maksymalnie
do kwoty 5.000 zł. Świadczenie to przysługuje poza
granicami RP, a w przypadku cudzoziemca także na terytorium
RP w razie jego konfliktu z wymiarem sprawiedliwości
RP;
3) Pomoc prawna
Jeżeli ubezpieczony popadł w konflikt z wymiarem sprawiedliwości
w kraju, w którym się znajduje, PZU SA
zapewni udział prawnika reprezentującego ubezpieczonego
i pokrywa koszty jego honorarium maksymalnie do kwoty
10.000 zł, pod warunkiem, że zarzucane ubezpieczonemu
czyny dotyczą wyłącznie czynów z zakresu odpowiedzialności
cywilnej według prawa państwa, w którym się znajduje.
Świadczenie to przysługuje poza granicami RP,
a w przypadku cudzoziemca także na terytorium RP w razie
jego konfliktu z wymiarem sprawiedliwości RP.
PZU SA nie pokrywa kosztów pomocy prawnej, jeżeli problem
prawny ubezpieczonego związany jest z jego działalnością
zawodową albo posiadaniem lub przechowywaniem
pojazdów. W przypadku gdyby postępowanie prowadzone
przeciwko ubezpieczonemu wykazało umyślne działanie
ubezpieczonego, ubezpieczony zobowiązany jest do zwrotu
PZU SA poniesionych przez PZU SA kosztów pomocy prawnej
w terminie 30 dni od dnia powrotu do domu;
4) Kontynuacja podróży służbowej
Jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego będącego w trakcie
podróży służbowej uległ poprawie, PZU SA organizuje
i pokrywa koszty transportu ubezpieczonego z miejsca
zachorowania lub wypadku do następnego etapu planowanej
podróży służbowej, aby umożliwić ubezpieczonemu jej
kontynuowanie;
5) Zwrot kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem
podróży służbowej
Jeżeli dojdzie do udokumentowanego opóźnienia o co najmniej
6 godzin wylotu samolotu linii rejsowych, odjazdu
pociągu lub autokaru linii rejsowych lub wypłynięcia promu
podczas podróży służbowej ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia,
PZU SA na podstawie rachunków i dowodów ich
zapłaty zwraca ubezpieczonemu koszty poniesione na zakup
artykułów pierwszej potrzeby tj. artykułów spożywczych,
posiłków, przyborów toaletowych maksymalnie do kwoty
300 zł. Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są koszty
poniesione w związku z opóźnieniem w przewozach czarterowych.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102
KLAUZULA NR 5 DO OWU PZU WOJAŻER
UBEZPIECZENIE ASSISTANCE PAKIET SPORT
Załącznik nr 5 do OWU PZU Wojażer ustalonych uchwałą nr UZ/148/2014
Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 27 maja 2014 r.
§ 1
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą
postanowień OWU oraz pod warunkiem zapłacenia przez ubezpieczającego
dodatkowej składki ubezpieczeniowej, ubezpieczenie
PZU Wojażer zostaje rozszerzone o usługi assistance
Pakiet Sport.
2. Niniejsza Klauzula może mieć zastosowanie do ubezpieczenia
PZU Wojażer, którego zakres jest rozszerzony o ryzyka wynikające
z:
1)  rekreacyjnego uprawiania narciarstwa lub snowboardu
na oznakowanych trasach zjazdowych lub
2)  wyczynowego uprawiania sportu lub
3)  uprawiania sportów wysokiego ryzyka.
§ 2
1. Usługa assistance, o której mowa w § 3 pkt 1, realizowana jest
w granicach sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia
dla ubezpieczenia kosztów leczenia.
2. Usługi assistance, o których mowa w § 3 pkt 2–4, realizowane
są do wysokości limitów kwotowych odpowiedzialności
ustalonych dla poszczególnych usług assistance. Limity kwotowe
odpowiedzialności ustalone są na jeden wypadek ubezpieczeniowy
rozumiany jako zdarzenie stanowiące podstawę
organizacji danej usługi assistance zaistniałe w okresie ubezpieczenia.
W przypadku braku ustalenia limitu, PZU SA odpowiada
maksymalnie do kwoty odpowiadającej średniej cenie
wykonania tego typu usługi. Limity kwotowe dla poszczególnych
usług assistance, o których mowa w § 3 pkt 2–4,
ustalane są odrębnie od sumy ubezpieczenia ustalanej w ubezpieczeniu
kosztów leczenia.
3. Przez sprzęt sportowy rozumie się również osprzęt do niego.
§ 3
PZU SA na podstawie niniejszej Klauzuli organizuje i pokrywa
koszty następujących usług assistance:
1) Organizacja i pokrycie kosztów badań funkcjonalnych,
motorycznych i wydolnościowych
Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku powstałego
podczas uprawiania sportu objętego odpowiedzialnością
PZU SA ubezpieczony uprawiający sport wyczynowo jest
zobowiązany do przeprowadzenia badań funkcjonalnych,
motorycznych lub wydolnościowych, PZU SA, w granicach
sumy ubezpieczenia ustalonej dla ubezpieczenia kosztów
leczenia, organizuje i pokrywa koszty tych badań w miejscu
zajścia wypadku ubezpieczeniowego, a w przypadku niemożności
wykonania tych badań w miejscu zajścia wypadku
ubezpieczeniowego, w innym miejscu w kraju, w którym
zaszedł wypadek ubezpieczeniowy lub w RP;
2) Poszukiwanie i ratownictwo z uwagi na warunki
pogodowe
Jeżeli w wyniku gwałtownego i niespodziewanego pogorszenia
się warunków pogodowych lub nagłej awarii sprzętu
w trakcie uprawiania sportów, o których mowa w § 1
ust. 2, ubezpieczony nie może bezpiecznie powrócić do
bazy lub znalazł się w warunkach uniemożliwiających mu
samodzielne dotarcie na pierwotnie przewidzianą trasę
lub w miejsce docelowe wyprawy, PZU SA pokrywa koszty
poszukiwania ubezpieczonego i doraźnej pomocy medycznej
udzielonej ubezpieczonemu przez specjalistyczne
ekipy ratunkowe. Koszty pokrywane są maksymalnie do
kwoty 50.000 zł;
3) Naprawa zniszczonego sprzętu sportowego lub
wynajem sprzętu
W razie utraty lub zniszczenia sprzętu sportowego wchodzącego
w skład bagażu podróżnego ubezpieczonego,
w wyniku wypadku, który zaszedł w okresie ubezpieczenia
rozumianego jako:
a)  zderzenie się ubezpieczonego z innymi osobami, pojazdami,
zwierzętami lub przedmiotami lub wywrócenie się
ubezpieczonego podczas uprawiania sportu skutkują-
cego urazem potwierdzonym dokumentacją medyczną,
b)  kradzież z włamaniem lub rabunek potwierdzone zgłoszeniem
na Policję,
c)  zdarzenie losowe potwierdzone przez służby ratunkowe,
PZU SA zwraca poniesione przez ubezpieczonego w okresie
ubezpieczenia koszty naprawy tego sprzętu albo koszty
wynajmu sprzętu w zastępstwie sprzętu, który uległ zniszczeniu,
maksymalnie do kwoty 500 zł. Koszty zwracane są
na podstawie rachunku wystawionego imiennie na ubezpieczonego
i dowodu zapłaty oraz dokumentacji zdjęciowej
potwierdzającej fakt zniszczenia sprzętu sportowego w wyniku
wypadku oraz dokumentacji, o której mowa w lit. a–c;
4)  Koszty niewykorzystanego Ski-Pass
Jeżeli ubezpieczony w następstwie nieszczęśliwego
wypadku lub nagłego zachorowania objętego odpowiedzialnością
PZU SA, poświadczonego dokumentacją
medyczną nie będzie w stanie wykorzystać posiadanego
Ski-Pass tj. karnetu uprawniającego do korzystania
z wyciągów narciarskich oraz uczestnictwa w zajęciach
szkółki narciarskiej lub snowboardingu, PZU SA zwraca
ubezpieczonemu koszt niewykorzystanego karnetu maksymalnie
do kwoty 500 zł. Zwrot ten dokonywany jest proporcjonalnie
do niewykorzystanej jego części i następuje
wyłącznie wtedy, gdy ubezpieczony nie ma możliwości
zwrotu Ski-Pass do sprzedawcy;
5)  Usługi informacyjne turystyczno-sportowo-rekreacyjne
W Centrum Alarmowym PZU ubezpieczonemu zostaną
udzielone telefonicznie informacje dotyczące:
a)  przepisów obowiązujących przy uprawianiu następują-
cych sportów: rekreacyjna jazda na nartach lub snowboardzie,
żeglarstwo, sporty powietrzne, motorowe,
narciarstwo wodne, wspinaczka,
b)  warunków klimatyczno-przyrodniczych w kraju, do któ-
rego udaje się ubezpieczony,
c)  wymaganych zezwoleń na pobyt w kraju, do którego
udaje się ubezpieczony,
d)  wymaganych szczepień ochronnych,
e)  atrakcji turystycznych, które warto zobaczyć podczas
pobytu w danym kraju,
f)  cen biletów do muzeów, kin, teatrów,
g)  cen biletów środków komunikacji miejscowej.
PZU SA 7B05
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102
KLAUZULA NR 6 DO OWU PZU WOJAŻER
UBEZPIECZENIE ASSISTANCE PAKIET ROWERZYSTA
Załącznik nr 6 do OWU PZU Wojażer ustalonych uchwałą nr UZ/148/2014
Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 27 maja 2014 r.
§ 1
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą
postanowień OWU oraz pod warunkiem zapłacenia przez ubezpieczającego
dodatkowej składki ubezpieczeniowej, ubezpieczenie
PZU Wojażer zostaje rozszerzone o usługi assistance
Pakiet Rowerzysta.
2. Niniejsza Klauzula może mieć zastosowanie wyłącznie do
umów ubezpieczenia zawartych z zakresem terytorialnym
„Wojażer Polska” lub „Wojażer Europa”.
§ 2
Przez użyte w niniejszej Klauzuli pojęcia rozumie się:
1) rower – pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany
siłą mięśni rowerzysty;
2) wypadek – zderzenie się ubezpieczonego podczas jazdy
rowerem z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami, przedmiotami,
a także wywrócenie się rowerzysty w czasie jazdy
lub nieumyślne uszkodzenie roweru przez osoby trzecie;
3) koszty transportu – koszty biletu kolejowego, autobusowego
albo jeżeli podróż koleją lub autobusem trwa dłużej
niż 12 godzin – biletu lotniczego klasy ekonomicznej.
§ 3
W ubezpieczeniu assistance określonym w niniejszej Klauzuli limity
kwotowe odpowiedzialności ustalone są na jeden wypadek ubezpieczeniowy
rozumiany jako zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową
zaistniałe w okresie ubezpieczenia. Limity kwotowe
ustalone są odrębnie od sumy ubezpieczenia ustalanej w ubezpieczeniu
kosztów leczenia.
§ 4
1. W razie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty roweru na skutek
zdarzenia losowego, akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniem
losowym, wypadku lub rabunku, ubezpieczonemu przysługuje
jedno z następujących świadczeń:
1)  pokrycie kosztów wypożyczenia roweru na okres nie dłuż-
szy niż 7 dni, ale nie dłużej niż do końca okresu ubezpieczenia
albo
2)  pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego wraz z uszkodzonym
lub zniszczonym rowerem do najbliższego warsztatu
naprawczego lub do domu albo
3)  pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego (gdy rower
został zrabowany lub został złomowany przez ubezpieczonego)
do następnego etapu podróży lub do domu albo
4)  pokrycie kosztów naprawy roweru wykonanej podczas
podróży, umożliwiającej kontynuowanie podróży.
2. Wybrane przez ubezpieczonego świadczenie, o którym mowa
w ust. 1, przysługuje maksymalnie do kwoty:
1)  500 zł – w przypadku strefy „Wojażer Polska”;
2)  1.000 zł – w przypadku strefy „Wojażer Europa”.
3. Zwrot kosztów naprawy roweru albo kosztów wypożyczenia
roweru odbywa się na podstawie imiennych rachunków
za wypożyczenie albo naprawę roweru i dowodów ich zapłaty,
dokumentacji zdjęciowej z datownikiem potwierdzającej
fakt uszkodzenia roweru oraz markę roweru, a w przypadku
rabunku roweru – potwierdzenia zgłoszenia na Policji tego
faktu.
4. Wysokość kosztu naprawy roweru nie może przekroczyć wartości
roweru w dniu szkody.
5. Zwrot kosztów transportu odbywa się na podstawie imiennych
rachunków za zakup biletów i dowodów ich zapłaty, biletów,
dokumentacji zdjęciowej z datownikiem potwierdzającej fakt
uszkodzenia roweru, w przypadku rabunku roweru – potwierdzenia
zgłoszenia na Policji tego faktu.
6. Fakt znajdowania się w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu
lub pod wpływem środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uprawnienia do kierowania
rowerem ocenia się według przepisów prawa państwa,
na terytorium którego zaszedł wypadek ubezpieczeniowy.
7. Odpowiedzialność PZU SA nie obejmuje zadośćuczynienia za
doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne.
§ 5
Świadczenia assistance – z zachowaniem postanowień § 30 OWU
– nie przysługują, jeśli szkoda:
1)  została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa
spełnienie świadczenia odpowiada w danych
okolicznościach względom słuszności;
2)  została wyrządzona umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
3)  powstała wskutek kradzieży roweru, jego części lub wyposażenia;
4)  powstała w ogumieniu, chyba że powstała jednocześnie
z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części roweru.
§ 6
W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia assistance
ubezpieczony zobowiązany jest:
1)  w przypadku wypożyczenia roweru lub naprawy roweru –
niezwłocznie powiadomić PZU SA o zaistniałym wypadku,
nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powstania szkody;
2)  w razie wypadku drogowego odnotować dane dotyczące
pojazdów, osób uczestniczących w wypadku, kierujących
innymi pojazdami, a także numeru polisy, nazwy i adresu
zakładu ubezpieczeń, z którym została zawarta umowa
ubezpieczenia OC osoby odpowiedzialnej za zaistnienie
szkody;
3)  niezwłocznie powiadomić Policję o szkodzie powstałej
w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popeł-
niono przestępstwo;
4)  przedstawić posiadane dowody dotyczące zaistnienia szkody
i poniesionych kosztów oraz w przypadku naprawy roweru
udokumentować wartość roweru, a w przypadku braku
takich dowodów podać markę i rok nabycia roweru.
PZU SA 7B06
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102
KLAUZULA NR 7 DO OWU PZU WOJAŻER
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH
WYPADKÓW (NNW)
Załącznik nr 7 do OWU PZU Wojażer ustalonych uchwałą nr UZ/148/2014
Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 27 maja 2014 r.
§ 1
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą
postanowień OWU oraz pod warunkiem zapłacenia przez ubezpieczającego
dodatkowej składki ubezpieczeniowej, ubezpieczenie
PZU Wojażer zostaje rozszerzone o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków, zwane dalej „ubezpieczeniem NNW”.
§ 2
Przez użyte w niniejszej Klauzuli pojęcia rozumie się:
1) następstwa nieszczęśliwego wypadku – trwały
uszczerbek na zdrowiu lub śmierć;
2) trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe, nie rokujące
poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu
ciała.
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 3
1.  Przedmiotem ubezpieczenia NNW są:
1)  następstwa nieszczęśliwego wypadku;
2)  trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany atakiem epilepsji
albo omdleniem o nieustalonej przyczynie.
2.  PZU SA ponosi odpowiedzialność z tytułu wypadków ubezpieczeniowych,
które zaszły w okresie ubezpieczenia podczas
trwania podróży ubezpieczonego.
3.  Zakresem ubezpieczenia objęty jest trwały uszczerbek na zdrowiu
lub śmierć ubezpieczonego, które nastąpiły nie później niż
w okresie 12 miesięcy od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego,
o którym mowa w ust. 2.
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU SA
§ 4
1.  Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są następstwa dotyczące
wypadków ubezpieczeniowych powstałych:
1)  podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silnikowym:
a)  jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowania
danym pojazdem,
b)  w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków
zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii,
chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
2)  podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem innym
niż silnikowy, jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do
kierowania danym pojazdem, chyba że nie miało to wpływu
na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
3)  w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzają-
cych, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
4)  w wyniku zatrucia spowodowanego spożywaniem alkoholu
lub używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych
lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii;
5)  w wyniku udziału ubezpieczonego w bójkach, z wyjątkiem
działania w obronie koniecznej;
6)  w związku z umyślnym popełnieniem albo usiłowaniem
popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa lub
umyślnego samookaleczenia;
7)  w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia
przez ubezpieczonego samobójstwa;
8)  wskutek utraty przytomności spowodowanej przyczyną
chorobową z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie dotyczy
utraty przytomności spowodowanej atakiem epilepsji lub
omdleniem o nieustalonej przyczynie;
9)  w wyniku wykonywania procedur medycznych, bez
względu na to, przez kogo były wykonywane, chyba że
wykonywanie procedur medycznych dotyczyło bezpośrednich
następstw wypadku ubezpieczeniowego;
10)  na skutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka, chyba
że odpowiedzialność PZU SA została rozszerzona w tym
zakresie za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej;
11)  na skutek rekreacyjnego uprawiania narciarstwa lub
snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych,
chyba że odpowiedzialność PZU SA została rozszerzona
w tym zakresie za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej;
12)  na skutek wyczynowego uprawiania sportu, chyba że
odpowiedzialność PZU SA została rozszerzona w tym
zakresie za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej;
13)  podczas wykonywania pracy fizycznej, chyba że odpowiedzialność
PZU SA została rozszerzona w tym zakresie za
zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej;
14)  na skutek aktów terroryzmu, działań wojennych, stanu
wojennego lub stanu wyjątkowego występujących lub
mogących wystąpić na terytorium państw znajdujących
się w rejonach świata zagrożonych takimi działaniami,
chyba że odpowiedzialność PZU SA została rozszerzona
w tym zakresie za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej;
15)  w wyniku czynnego udziału ubezpieczonego w strajkach,
rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach
dróg lub sabotażu;
16)  w wyniku skażenia jądrowego, chemicznego lub napromieniowania.
2.  Odpowiedzialność PZU SA jest wyłączona za następstwa chorób
lub stanów chorobowych, nawet takich, które występują
nagle lub zostały ujawnione dopiero w następstwie nieszczę-
śliwego wypadku lub stanowiących przyczynę zajścia nieszczęśliwego
wypadku, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 2. Jeżeli
choroba lub stan chorobowy miał wpływ na zajście nieszczę-
śliwego wypadku tj. przyczyną nieszczęśliwego wypadku jest
zarówno choroba, jak i przyczyna zewnętrzna, odpowiedzialność
PZU SA obejmuje trwały uszczerbek na zdrowiu lub
śmierć, które są następstwem przyczyny zewnętrznej.
3.  Fakt znajdowania się w stanie nietrzeźwości lub fakt znajdowania
się pod wpływem środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uprawnienia do
kierowania pojazdem ocenia się według prawa państwa właściwego
dla miejsca zajścia wypadku ubezpieczeniowego.
4.  Odpowiedzialność PZU SA nie obejmuje zadośćuczynienia za
doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne oraz szkód polegają-
cych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy.
2 KLAUZULA NR 7 DO OWU PZU WOJAŻER – UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)
ŚWIADCZENIA I ICH WYSOKOŚĆ
§ 5
Z tytułu ubezpieczenia NNW przysługują następujące świadczenia:
1)  świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
w wysokości odpowiadającej takiemu procentowi sumy
ubezpieczenia w jakim ubezpieczony doznał trwałego
uszczerbku na zdrowiu, maksymalnie jednak do wysokości
sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia;
2)  świadczenie z tytułu śmierci w wysokości 100% sumy ubezpieczenia
ustalonej w umowie ubezpieczenia.
SUMA UBEZPIECZENIA
§ 6
1.  Suma ubezpieczenia ustalana jest w uzgodnieniu z ubezpieczającym
w umowie ubezpieczenia.
2.  Suma ubezpieczenia ustalana jest na jeden wypadek ubezpieczeniowy,
który zaszedł w okresie ubezpieczenia.
POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAJŚCIA WYPADKU
UBEZPIECZENIOWEGO
§ 7
1.  W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony
zobowiązany jest:
1)  starać się o złagodzenie jego skutków przez niezwłoczne
poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu;
2)  zawiadomić PZU SA o zajściu wypadku ubezpieczeniowego
i dostarczyć:
a)  szczegółowy opis przyczyn i przebiegu wypadku,
b)  dokumentację medyczną potwierdzającą doznanie przez
ubezpieczonego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
na skutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie
ubezpieczenia,
c)  dokument uprawniający do kierowania pojazdem, jeżeli
ubezpieczony kierował pojazdem podczas wypadku;
3)  umożliwić PZU SA zasięgnięcie informacji odnoszących się
do okoliczności określonych w dokumentach wymienionych
w pkt 2, w szczególności u lekarzy, którzy sprawowali nad
ubezpieczonym opiekę zarówno przed, jak i po wypadku
ubezpieczeniowym.
2.  W razie śmierci ubezpieczonego uposażony zobowiązany jest
przedłożyć PZU SA do wglądu odpis aktu zgonu oraz kartę statystyczną
zgonu lub dokumentację medyczną potwierdzającą
przyczynę zgonu, jeśli jest uprawniony do uzyskania takich
dokumentów, oraz dokument stwierdzający jego tożsamość.
W przypadku braku uposażonego – występująca o wypłatę
świadczenia osoba, o której mowa w § 9 ust. 2, zobowią-
zana jest przedłożyć dodatkowo dokumenty stanu cywilnego
potwierdzające fakt małżeństwa lub pokrewieństwa z ubezpieczonym
lub dokumenty potwierdzające fakt sprawowania
opieki nad ubezpieczonym na dzień jego śmierci.
3.  PZU SA zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonych
dowodów oraz zasięgania opinii lekarzy specjalistów.
USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ
§ 8
1.  Rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń ustala się
po stwierdzeniu, że istnieje normalny związek przyczynowy
pomiędzy wypadkiem ubezpieczeniowym a śmiercią lub trwałym
uszczerbkiem na zdrowiu ubezpieczonego.
2.  Ustalenie normalnego związku przyczynowego, o którym mowa
w ust. 1, oraz stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu
następuje na podstawie dostarczonej dokumentacji lub
informacji wskazanych w § 7 oraz wyników badań lekarskich.
3.  Na zlecenie oraz na koszt PZU SA ubezpieczony zobowiązany
jest poddać się dodatkowym badaniom medycznym lub badaniu
przez wskazanych przez PZU SA lekarzy, niezbędnych
do ustalenia zasadności zgłoszonych roszczeń.
4.  Niezależnie od świadczeń wynikających z OWU, PZU SA
zwraca ubezpieczonemu niezbędne udokumentowane
wydatki poniesione na przejazdy w RP w celu wykonania
badań, o których mowa w ust. 3.
5.  Stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu powinien
być ustalony niezwłocznie po zakończeniu leczenia,
z uwzględnieniem zaleconego przez lekarza leczenia
usprawniającego, a w razie dłuższego leczenia – najpóźniej
w dwunastym miesiącu od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego.
Późniejsza zmiana stopnia trwałego uszczerbku
na zdrowiu (polepszenie lub pogorszenie) nie daje podstawy
do zmiany wysokości świadczenia.
6.  W przypadku, gdy ubezpieczony opuści terytorium RP przed
ustaleniem stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu
– ustalenie stopnia (procentu) trwałego uszczerbku
na zdrowiu i wysokości świadczenia następuje na podstawie
dokumentacji medycznej przekazanej przez ubezpieczonego.
7.  Stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu ustala
się na podstawie „Tabeli norm oceny procentowej trwałego
uszczerbku na zdrowiu PZU SA” zatwierdzonej uchwałą
Zarządu PZU SA i obowiązującej w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia, która jest dostępna do wglądu w jednostkach
organizacyjnych PZU SA oraz na stronach internetowych
PZU SA.
8.  Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na
zdrowiu nie bierze się pod uwagę rodzaju pracy lub czynności
wykonywanych przez ubezpieczonego.
9.  W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu, układu,
których funkcje przed wypadkiem ubezpieczeniowym
były już upośledzone wskutek choroby lub wypadku, stopień
(procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się
w wysokości różnicy między stopniem (procentem) trwałego
uszczerbku ustalonego dla stanu danego organu, narządu,
układu po wypadku ubezpieczeniowym a stopniem (procentem)
trwałego uszczerbku na zdrowiu istniejącym przed
zajściem wypadku ubezpieczeniowego objętego odpowiedzialnością
PZU SA.
10.  Jeżeli w wyniku wypadku ubezpieczeniowego powstanie wię-
cej niż jedno uszkodzenie ciała – na wysokość świadczenia
z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu składa się suma
świadczeń należnych z tytułu każdego uszkodzenia ciała, nie
więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej
w umowie ubezpieczenia.
§ 9
1.  Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
wypłaca się ubezpieczonemu, a w przypadku gdy ubezpieczony
jest małoletni – jego przedstawicielowi ustawowemu.
2.  Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wypłaca się
uposażonemu, a w razie braku uposażonego – niżej wskazanym
osobom według następującej kolejności:
1)  małżonkowi;
2)  dzieciom w częściach równych, a w przypadku gdy jedno
z dzieci zmarło przed śmiercią ubezpieczonego udział jaki
by przypadał temu dziecku przypada pozostałym dzieciom
w częściach równych;
3)  rodzicom w częściach równych albo w całości jednemu
z nich, jeżeli drugie z rodziców zmarło przed śmiercią
ubezpieczonego albo jeżeli tylko jednemu z nich przysługuje
władza rodzicielska; w przypadku, gdy żadnemu
z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli
rodzice są nieznani, a dla ubezpieczonego ustanowiono
opiekę – prawnym opiekunom na analogicznych zasadach
jak dla rodziców;
4)  osobom fizycznym powołanym do dziedziczenia z ustawy
w częściach przypadających im stosownie do postanowień
kodeksu cywilnego dotyczących dziedziczenia ustawowego.
PZU SA 7B07
Wypłata świadczenia osobie lub osobom należącym do wyż-
szej kategorii wyklucza wypłatę świadczenia osobie lub osobom
należącym do niższej kategorii (kategorię najwyższą
stanowi pkt 1).
3.  Ubezpieczony może w każdym czasie wskazać lub dokonać
zmiany uposażonego.
4.  W razie braku uposażonego, z przysługującego świadczenia
z tytułu śmierci PZU SA zwraca, w granicach sumy ubezpieczenia,
udokumentowane koszty pogrzebu ubezpieczonego osobie,
która je poniosła, przy czym koszty te zwracane są tylko
wówczas, gdy nie zostały pokryte z innego ubezpieczenia lub
z innego tytułu.
5.  Jeżeli PZU SA wypłaci świadczenie z tytułu trwałego
uszczerbku na zdrowiu, a następnie w ciągu 12 miesięcy od
dnia wypadku ubezpieczeniowego objętego odpowiedzialnością
PZU SA nastąpi śmierć ubezpieczonego będąca następstwem
tego wypadku ubezpieczeniowego, PZU SA wypłaca świadczenie
z tytułu śmierci w wysokości stanowiącej różnicę kwoty
świadczenia z tytułu śmierci ustalonej w umowie ubezpieczenia
i kwoty świadczenia wypłaconego z tytułu trwałego uszczerbku
na zdrowiu.
6.  W razie śmierci ubezpieczonego niebędącej następstwem
wypadku, a przed otrzymaniem przez niego świadczenia
z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – PZU SA wypłaca
to świadczenie spadkobiercom ubezpieczonego. Jeżeli
trwały uszczerbek nie został ustalony przed śmiercią ubezpieczonego,
przyjmuje się przypuszczalny stopień trwałego
uszczerbku według oceny lekarzy orzekających wskazanych
przez PZU SA – ustalony na podstawie przedłożonej dokumentacji
medycznej.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102
KLAUZULA NR 8 DO OWU PZU WOJAŻER
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM (OC)
Załącznik nr 8 do OWU PZU Wojażer ustalonych uchwałą nr UZ/148/2014
Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 27 maja 2014 r.
§ 1
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą
postanowień OWU oraz pod warunkiem zapłacenia przez ubezpieczającego
dodatkowej składki ubezpieczeniowej, ubezpieczenie
PZU Wojażer zostaje rozszerzone o ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym.
§ 2
Przez użyte w niniejszej Klauzuli pojęcia rozumie się:
1) czynności życia prywatnego – czynności dotyczące sfery
prywatnej, niezwiązane z aktywnością zawodową i pozostające
bez związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
pracą zarobkową, praktyczną nauką zawodu poza siedzibą
szkoły; za czynności życia prywatnego nie uważa się wykonywania
działalności gospodarczej, wolnego zawodu, peł-
nienia funkcji, w tym funkcji honorowych w związkach,
zrzeszeniach, organizacjach społecznych lub politycznych,
oraz pracy w charakterze wolontariusza;
2) sumę gwarancyjną – określoną w umowie ubezpieczenia
kwotę stanowiącą górną granicę odpowiedzialności PZU SA
z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób
fizycznych w życiu prywatnym;
3) szkodę – szkodę na osobie lub szkodę rzeczową;
4) szkodę na osobie – szkodę powstałą wskutek śmierci,
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone
korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć,
gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
5) szkodę rzeczową – szkodę powstałą wskutek utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone
korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby
nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 3
1.  Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna
ubezpieczonego, gdy podczas podróży, w związku z wykonywaniem
czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem
służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego, w następstwie
czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) jest
on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie bądź szkody
rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.
2.  Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone przez
ubezpieczonego oraz przez osoby i zwierzęta, które towarzyszą
mu w czasie podróży i za które ponosi on odpowiedzialność
podczas tej podróży.
3.  Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone
w wyniku rażącego niedbalstwa.
4.  PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności
ustawowej osób, o których mowa w ust. 2.
5.  Warunkiem odpowiedzialności PZU SA jest zajście wypadku
ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie
roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia.
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU SA
§ 4
1.  PZU SA nie odpowiada za szkody:
1)  wyrządzone umyślnie;
2)  wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu lub osobom
bliskim;
3)  wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu
objętemu tą samą umową ubezpieczenia, chyba że jest to
umowa ubezpieczenia zbiorowego;
4)  polegające na zapłacie następujących należności pieniężnych: kar
pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych, kar administracyjnych,
podatków lub innych należności publicznoprawnych;
5)  wyrządzone w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu
alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało
to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
6)  wynikające z wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności
gospodarczej;
7)  spowodowane przez jakikolwiek pojazd, w tym urządzenie
latające bądź pływające, o napędzie silnikowym, prowadzony
przez ubezpieczonego lub należący do ubezpieczonego;
8)  powstałe w jakimkolwiek pojeździe, w tym w urządzeniu latającym
bądź pływającym, o napędzie silnikowym, należącym
do ubezpieczonego;
9)  powstałe w następstwie działań wojennych, stanu wojennego,
stanu wyjątkowego lub wynikające z udziału ubezpieczonego
w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych,
blokadach dróg, aktach terroryzmu lub sabotażu;
10)  objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, które ubezpieczony
ma obowiązek zawrzeć;
11)  wyrządzone w środowisku przez jego zanieczyszczenie oraz
w drzewostanie lasów lub parków;
12)  powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni
laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola
magnetycznego, elektromagnetycznego lub skażenia radioaktywnego;
13)  polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu lub kradzieży
gotówki, bonów towarowych, dzieł sztuki, biżuterii,
przedmiotów z metali lub kamieni szlachetnych, papierów
wartościowych, dokumentów, nośników danych lub zbiorów
o charakterze kolekcjonerskim lub archiwalnym, przedmiotów
o charakterze zabytkowym lub unikatowym;
14)  rzeczowe, powstałe w mieniu, w tym także w jakimkolwiek
pojeździe czy urządzeniu latającym bądź pływającym,
o napędzie silnikowym, z którego ubezpieczony korzystał na
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia,
leasingu lub umowy o świadczenie usług turystycznych,
chyba że odpowiedzialność PZU SA została rozszerzona w tym
zakresie za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej;
15)  powstałe w mieniu przechowywanym;
16)  z tytułu posiadania lub używania broni palnej, broni pneumatycznej
lub amunicji do tej broni chyba że odpowiedzialność PZU SA
za szkody powstałe z tytułu posiadania lub używania broni palnej
lub broni pneumatycznej podczas polowania na zwierzęta z użyciem
broni palnej lub broni pneumatycznej została rozszerzona za
zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej w ramach zwyżki
składki za uprawianie sportów wysokiego ryzyka;
17)  powstałe w związku z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
chyba że odpowiedzialność PZU SA została rozszerzona w tym
zakresie za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej;
18)  powstałe w związku z rekreacyjnym uprawianiem narciarstwa
lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych,
PZU SA 7B08
chyba że odpowiedzialność PZU SA została rozszerzona w tym
zakresie za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej;
19)  powstałe w związku z wyczynowym uprawianiem sportu,
chyba że odpowiedzialność PZU SA została rozszerzona
w tym zakresie za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej;
20)  wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych lub zakażeń,
o których istnieniu ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu
należytej staranności mógł się dowiedzieć;
21)  związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte
zakresem szkody na osobie;
22)  związane z naruszeniem praw własności intelektualnej;
23)  wyrządzone przez zwierzęta nie poddane wymaganym
szczepieniom ochronnym lub badaniom profilaktycznym;
24)  wyrządzone przez zwierzęta w przypadku, gdy były transportowane,
przenoszone lub prowadzone w nieprawidłowo zabezpieczonych
urządzeniach służących bezpieczeństwu i ochronie
życia i zdrowia ludzi oraz mienia bądź gdy były transportowane,
przenoszone lub prowadzone bez urządzeń służących
bezpieczeństwu i ochronie życia i zdrowia ludzi oraz mienia;
25)  polegające na obowiązku zwrotu kosztów wynagrodzenia
pełnomocnika reprezentującego poszkodowanego.
2.  Fakt znajdowania się w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu
lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych
lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uprawnienia do kierowania
pojazdem ocenia się według przepisów prawa państwa, na terytorium
którego zaszedł wypadek ubezpieczeniowy.
SUMA GWARANCYJNA
§ 5
1.  Suma gwarancyjna ustalana jest w uzgodnieniu z ubezpieczającym
w umowie ubezpieczenia.
2.  Suma gwarancyjna ustalana jest na każdy wypadek ubezpieczeniowy,
który zaszedł w okresie ubezpieczenia.
3.  PZU SA zobowiązany jest w ramach sumy gwarancyjnej do:
1)  pokrycia kosztów, o których mowa w § 23 ust. 3 OWU;
2)  pokrycia kosztów wynagrodzenia ekspertów, powołanych
w uzgodnieniu z PZU SA, przez ubezpieczonego lub
poszkodowanego w celu ustalenia okoliczności, przyczyn
i rozmiaru szkody;
3)  pokrycia następujących kosztów obrony w związku ze
zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi:
a)  niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem
poszkodowanego lub uprawnionego w sporze prowadzonym
w porozumieniu z PZU SA,
b)  niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu
karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek
z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli
PZU SA zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na
pokrycie tych kosztów,
c)  kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub
postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych,
jeżeli PZU SA wyraził zgodę na pokrycie
tych kosztów.
4.  Każdorazowa wypłata odszkodowania lub pokrycie kosztów
wymienionych w ust. 3 powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej
o wypłaconą kwotę.
POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAJŚCIA WYPADKU
UBEZPIECZENIOWEGO
§ 6
1.  W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, który może spowodować
odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego, ubezpieczający
lub ubezpieczony zobowiązany jest:
1)  w przypadku szkody spowodowanej na terytorium innego
państwa niż RP:
a)  powiadomić Centrum Alarmowe PZU niezwłocznie o zajściu
wypadku ubezpieczeniowego, nie później jednak niż
w terminie 7 dni od dnia zajścia tego wypadku i stosować
się do zaleceń Centrum Alarmowego PZU,
b)  umożliwić Centrum Alarmowemu PZU dokonanie czynności
niezbędnych w celu ustalenia okoliczności powstania
szkody, zasadności i wysokości roszczenia,
c)  nie zawierać umów związanych z tą odpowiedzialnością
bez akceptacji Centrum Alarmowego PZU,
d)  niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od
otrzymania odpisu pozwu zawiadomić o tym Centrum
Alarmowe PZU w celu ustalenia z PZU SA sposobu dalszego
postępowania – jeżeli przeciwko ubezpieczonemu
zostało wszczęte postępowanie o naprawienie szkody,
e)  przekazać do Centrum Alarmowego PZU, natychmiast po
otrzymaniu, każde wezwanie, odpis pozwu i inne dokumenty
sądowe skierowane lub doręczone ubezpieczonemu,
f)  dostarczyć Centrum Alarmowemu PZU orzeczenie sądu
w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska co do
wniesienia środka odwoławczego;
2)  w przypadku szkody spowodowanej na terytorium RP:
a)  zawiadomić PZU SA o wypadku ubezpieczeniowym w terminie
7 dni od powzięcia wiadomości o roszczeniach
odszkodowawczych poszkodowanego i stosować się do
zaleceń PZU SA,
b)  udzielić PZU SA wyjaśnień, dostarczyć dostępne mu
dowody potrzebne do ustalenia okoliczności wypadku
ubezpieczeniowego i rozmiaru szkody oraz umożliwić
przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego,
c)  niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni
od otrzymania odpisu pozwu zawiadomić o tym PZU SA
w celu ustalenia z PZU SA sposobu dalszego postępowania
– jeżeli przeciwko ubezpieczonemu zostało wszczęte
postępowanie o naprawienie szkody,
d)  dostarczyć PZU SA orzeczenie sądu w terminie umoż-
liwiającym zajęcie stanowiska co do wniesienia środka
odwoławczego.
2.  W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
obowiązku powiadomienia PZU SA o zajściu wypadku ubezpieczeniowego
w terminie określonym w ust. 1 pkt 1 lit. a oraz
pkt 2 lit. a, PZU SA może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie,
jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody
lub uniemożliwiło PZU SA ustalenie okoliczności i skutków
wypadku ubezpieczeniowego.
3.  Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku ubezpieczeniowym
nie następują, jeżeli PZU SA w terminie, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a oraz w pkt 2 lit. a, otrzymał wiadomość
o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości.
4.  Zaspokojenie lub uznanie przez ubezpieczonego roszczenia
o naprawienie szkody, które jest objęte ubezpieczeniem, nie
ma skutków prawnych względem PZU SA, jeżeli PZU SA nie
wyraził na to uprzedniej zgody.
USTALENIE I WYPŁATA ODSZKODOWANIA
§ 7
1.  Odszkodowanie wypłacane jest po ustaleniu odpowiedzialności
ubezpieczonego za powstałą szkodę.
2.  Jeżeli tytułem odszkodowania poszkodowanemu przysługują
zarówno świadczenia jednorazowe, jak i renty, PZU SA zaspakaja
je z obowiązującej sumy gwarancyjnej w następującej
kolejności:
1)  świadczenie jednorazowe;
2)  renty.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102
KLAUZULA NR 9 DO OWU PZU WOJAŻER
UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO
Załącznik nr 9 do OWU PZU Wojażer ustalonych uchwałą nr UZ/148/2014
Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 27 maja 2014 r.
§ 1
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą
postanowień OWU oraz pod warunkiem zapłacenia przez ubezpieczającego
dodatkowej składki ubezpieczeniowej, ubezpieczenie PZU
Wojażer zostaje rozszerzone o ubezpieczenie bagażu podróżnego.
§ 2
Przez użyte w niniejszej Klauzuli pojęcia rozumie się:
1) przenośny sprzęt elektroniczny – notebooka, palmtopa,
telefon komórkowy, tablet, aparat fotograficzny, kamerę;
2) przewoźnika zawodowego – przedsiębiorcę posiadają-
cego wymagane prawem zezwolenia umożliwiające płatny
przewóz osób środkami transportu;
3) stopień zużycia technicznego – miarę utraty wartości
ubezpieczonego bagażu podróżnego wynikającą z okresu
eksploatacji, trwałości zastosowanych materiałów i sposobu
użytkowania;
4) udział własny – wyrażoną procentowo w stosunku do
sumy ubezpieczenia kwotę pomniejszającą odszkodowanie,
stanowiącą ryzyko własne ubezpieczonego;
5) wartość rzeczywistą – wartość nową pomniejszoną
o stopień zużycia technicznego.
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 3
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny ubezpieczonego
w czasie jego podróży, który znajduje się pod jego bezpośrednią
opieką lub który został:
1)  powierzony przewoźnikowi zawodowemu na podstawie
odpowiedniego dokumentu przewozowego;
2)  oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu;
3)  pozostawiony w zamkniętym indywidualnym pomieszczeniu
bagażowym na dworcu (kolejowym, autobusowym, lotniczym)
lub w hotelu;
4)  pozostawiony w zamkniętym na zamek bagażniku samochodu
osobowego (w tym również bagażniku dachowym)
pod warunkiem, że samochód znajdował się na strzeżonym
parkingu, co jest potwierdzone wystawieniem odpowiedniego
dokumentu;
5)  pozostawiony w zamkniętym na zamek pomieszczeniu zajmowanym
przez ubezpieczonego w miejscu zakwaterowania
(z wyłączeniem namiotu).
2. Odpowiedzialnością PZU SA objęte są wypadki ubezpieczeniowe,
które zaszły w okresie ubezpieczenia podczas podróży
ubezpieczonego.
3. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody polegające na:
1) utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu bagażu podróżnego, do
którego doszło:
a)  wskutek zdarzenia losowego,
b)  wskutek prowadzenia akcji ratowniczej w związku ze
zdarzeniem losowym, o którym mowa w lit. a,
c)  wskutek wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub
powietrznej,
d)  wskutek kradzieży w przypadku, o którym mowa w ust.
1 pkt 2,
e)  wskutek zaginięcia w przypadku, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 4,
f)  wskutek kradzieży z włamaniem w przypadku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 3–5,
g)  wskutek rabunku,
h)  w okolicznościach, w których ubezpieczony pozbawiony
był możliwości zaopiekowania się bagażem podróżnym,
wskutek nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania
lub gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia
ubezpieczonego potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim,
z zastrzeżeniem pkt 2;
2) utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu następującego sprzętu
sportowego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który miał
miejsce podczas jego użytkowania:
a)  nart wraz z osprzętem i butami do uprawiania wszystkich
odmian narciarstwa,
b)  desek wraz z osprzętem i butami do uprawiania snowboardu
i jego odmian,
c)  desek wraz z osprzętem do uprawiania surfingu i jego
odmian,
pod warunkiem, że odpowiedzialność PZU SA została rozszerzona
w tym zakresie za zapłatą dodatkowej składki
ubezpieczeniowej.
4. W przypadku szkody polegającej tylko na utracie bagażu
podróżnego powierzonego przewoźnikowi zawodowemu albo
w okolicznościach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. h:
1) wyłączona jest odpowiedzialność PZU SA za szkody polegające
na utracie przenośnego sprzętu elektronicznego;
2) zastosowanie ma 20% udział własny ubezpieczonego
w szkodzie.
§ 4
1.  W przypadku udokumentowanego opóźnienia w dostarczeniu
ubezpieczonego bagażu podróżnego na miejsce pobytu
ubezpieczonego podczas podróży poza granicami RP i kraju
stałego zamieszkania lub kraju rezydencji o co najmniej
24 godziny od planowanego terminu dostarczenia, PZU SA
pokrywa, udokumentowane dowodami zapłaty, koszty poniesione
na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby (odzież,
przybory toaletowe) maksymalnie do kwoty 500 zł w ramach
ustalonej sumy ubezpieczenia. Zwrot kosztów przysługuje
wyłącznie z tytułu zakupów dokonanych do chwili dostarczenia
bagażu podróżnego.
2.  Jeżeli bagaż podróżny ubezpieczonego powierzony przewoź-
nikowi zawodowemu nie dotarł na czas do miejsca pobytu
ubezpieczonego – Centrum Alarmowe PZU organizuje pomoc
w odzyskaniu i ponownym wysłaniu tego bagażu podróżnego
oraz pokrywa koszty wysyłki do miejsca pobytu ubezpieczonego
w ramach ustalonej sumy ubezpieczenia.
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU SA
§ 5
1. PZU SA nie odpowiada za szkody:
1)  nie przekraczające równowartości kwoty 50 zł;
2)  wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego;
3)  wyrządzone umyślnie przez osobę, za którą ubezpieczony
ponosi odpowiedzialność lub z którą pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym;
4)  stanowiące utracone korzyści ubezpieczonego;
5)  w sprzęcie sportowym podczas jego użytkowania, z zastrzeżeniem
§ 3 ust. 3 pkt 2;
6)  związane z opóźnieniem w dostarczeniu bagażu podróżnego
w podróży po terytorium RP oraz po powrocie ubez-
2 KLAUZULA NR 9 DO OWU PZU WOJAŻER – UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO
pieczonego do RP lub do kraju stałego zamieszkania lub
do kraju rezydencji;
7)  spowodowane aktami terroryzmu, działaniami wojennymi,
stanem wojennym lub stanem wyjątkowym, występują-
cymi lub mogącymi wystąpić na terytorium państw znajdujących
się w rejonach świata zagrożonych takimi
działaniami, chyba że odpowiedzialność PZU SA została
rozszerzona w tym zakresie za zapłatą dodatkowej składki
ubezpieczeniowej;
8)  spowodowane rozruchami, niepokojami społecznymi lub
zamachami;
9)  powstałe wskutek promieniowania radioaktywnego lub
jonizującego;
10)  zaistniałe podczas przeprowadzki ubezpieczonego;
11)  w przedmiotach pozostawionych bez opieki, z zastrzeżeniem
§ 3 ust. 3 pkt 1 lit. h;
12)  powstałe na skutek konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia
przez organa celne lub inne władze państwowe;
13)  powstałe wskutek kradzieży bez włamania, z zastrzeżeniem
§ 3 ust. 3 pkt 1 lit. d;
14)  powstałe przy użyciu podrabianych kluczy;
15)  w wyposażeniu pojazdu samochodowego, które może być
przedmiotem ubezpieczenia autocasco;
16)  wynikające z wady ubezpieczonego przedmiotu lub z jego
normalnego zużycia, wylania się płynów, tłuszczów, barwników
lub substancji żrących, znajdujących się w ubezpieczonym
bagażu podróżnym;
17)  w łatwo tłukących się przedmiotach glinianych, szklanych,
ceramice, porcelanie, marmurze, gipsie;
18)  polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu
waliz, toreb, neseserów, plecaków lub podobnych przedmiotów
służących do przewożenia bagażu podróżnego lub
polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, toreb,
neseserów, plecaków lub podobnych przedmiotów służą-
cych do przewożenia bagażu podróżnego wraz z uszkodzeniem
lub zniszczeniem bagażu podróżnego, o którym
mowa w ust. 2;
19)  w aparatach i urządzeniach elektrycznych, powstałych
wskutek działania prądu elektrycznego podczas eksploatacji,
chyba że działanie prądu elektrycznego wywołało
pożar.
2.  Ponadto, PZU SA nie odpowiada za utratę, zniszczenie lub
uszkodzenie następującego bagażu podróżnego:
1)  dokumentów, kluczy, środków płatniczych, biletów, bonów
towarowych, książeczek oszczędnościowych i papierów
wartościowych;
2)  środków transportu, z wyjątkiem wózków dziecięcych,
wózków inwalidzkich, rowerów;
3)  pontonów, żaglówek, łodzi wiosłowych i silnikowych, kajaków,
rowerów wodnych;
4)  futer, zegarków, przedmiotów i biżuterii ze srebra, złota,
platyny i pozostałych metali z grupy platynowców, kamieni
szlachetnych i syntetycznych, szlachetnych substancji
organicznych (pereł, bursztynów, korali);
5)  instrumentów muzycznych z wyłączeniem instrumentów
muzycznych służących do wykonywania pracy lub udziału
w konkursach muzycznych, rzeczy o wartości naukowej,
artystycznej, dzieł sztuki, antyków oraz zbiorów kolekcjonerskich;
6)  akcesoriów samochodowych i przedmiotów służących do
umeblowania samochodów typu karawan, przyczep kempingowych,
jachtów oraz paliw napędowych;
7)  sprzętu i przedmiotów o charakterze profesjonalnym, służących
do wykonania pracy, z wyjątkiem przenośnego
sprzętu elektronicznego;
8)  sprzętu elektronicznego innego niż przenośny sprzęt elektroniczny;
9)  oprogramowania, kaset, płyt, nośników danych, gier wideo
i akcesoriów do tych gier, książek;
10)  broni wszelkiego rodzaju i trofeów myśliwskich;
11)  przedmiotów w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie
handlowe;
12)  sprzętu medycznego, lekarstw, okularów wszelkiego typu
i przeznaczenia, szkieł kontaktowych, protez oraz innych
aparatów medycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
13)  mienia przesiedleńczego;
14)  towarów i artykułów spożywczych oraz wszelkiego typu
używek;
15)  artykułów higienicznych i kosmetyków.
SUMA UBEZPIECZENIA
§ 6
1.  Suma ubezpieczenia ustalana jest w uzgodnieniu z ubezpieczającym
w umowie ubezpieczenia.
2.  Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności
PZU SA i ustalana jest na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
zaistniałe w okresie ubezpieczenia.
3.  PZU SA wypłaca odszkodowanie w kwocie odpowiadającej rzeczywistej
wysokości szkody, nie więcej jednak niż do wysokości
sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia,
z zastrzeżeniem ust. 4.
4.  Każdorazowa wypłata odszkodowania, kosztów, o których
mowa w § 23 ust. 3 OWU, oraz kosztów, o których mowa
w § 4, powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia o wypłaconą
kwotę.
POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAISTNIENIA SZKODY
§ 7
1. Ubezpieczający lub ubezpieczony ma obowiązek zawiadomić
PZU SA o zaistniałej szkodzie niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie 7 dni od dnia uzyskania o niej informacji,
a w przypadku szkód zaistniałych poza granicami RP lub
kraju stałego zamieszkania lub kraju rezydencji, nie później
niż w terminie 7 dni od dnia powrotu do RP, kraju stałego
zamieszkania lub kraju rezydencji.
2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub z rażącego niedbalstwa
obowiązku, o którym mowa w ust. 1, PZU SA może odpowiednio
zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do
zwiększenia szkody lub uniemożliwiło PZU SA ustalenie okoliczności
i skutków wypadku ubezpieczeniowego.
3. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku ubezpieczeniowym
nie następują, jeżeli PZU SA w terminie, o którym mowa
w ust. 1, otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało
podać do jego wiadomości.
4. W razie powstania szkody ubezpieczający lub ubezpieczony
zobowiązany jest:
1)  udzielić przedstawicielowi PZU SA wyjaśnień i pomocy
w uzyskaniu informacji odnośnie okoliczności zajścia
wypadku ubezpieczeniowego i powstania szkody, jej
przedmiotu i wysokości;
2)  udowodnić fakt zajścia wypadku ubezpieczeniowego obję-
tego odpowiedzialnością PZU SA;
3)  niezwłocznie zawiadomić miejscową Policję w razie kradzieży,
kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz podać
rodzaj i ilość zaginionego mienia, jego wartość oraz uzyskać
pisemne potwierdzenie zawiadomienia;
4)  niezwłocznie zawiadomić właściwego przewoźnika o każdej
szkodzie, która powstała w bagażu podróżnym powierzonym
do przewozu i uzyskać pisemne potwierdzenie tego
zawiadomienia;
5)  niezwłocznie zawiadomić kierownictwo hotelu, domu wczasowego,
campingu lub innego miejsca zakwaterowania
o każdej szkodzie, która powstała w miejscu zakwaterowania
albo innym pomieszczeniu pozostającym pod ich dozorem
i uzyskać pisemne potwierdzenie tego zawiadomienia;
6)  w razie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu podróż-
nego wskutek zdarzenia losowego lub akcji ratowniczej,
uzyskać u odpowiednich władz pisemne potwierdzenie
zaistniałej szkody wraz z wykazem utraconych przedmiotów;
PZU SA 7B09
7)  złożyć w PZU SA, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakoń-
czenia podróży, spis utraconych lub uszkodzonych przedmiotów
z określeniem ich wartości, roku ich nabycia oraz
dokumenty i wyjaśnienia dotyczące okoliczności, charakteru
i rozmiaru szkody, a w razie zagubienia lub zniszczenia
bagażu podróżnego przez przewoźnika dołączyć także bilet.
5.  W przypadku wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu bagażu
podróżnego, o którym mowa w § 4 ust. 1, ubezpieczony zobowiązany
jest zgłosić ten fakt przewoźnikowi i uzyskać od niego
dokumenty potwierdzające opóźnienie oraz moment dostarczenia
bagażu podróżnego przez przewoźnika do miejsca przeznaczenia
lub miejsca pobytu ubezpieczonego.
6.  W celu uzyskania pomocy w odzyskaniu i ponownym wysłaniu
bagażu podróżnego ubezpieczony zobowiązany jest skontaktować
się z Centrum Alarmowym PZU i udzielić informacji
potrzebnych do ustalenia miejsca, w którym bagaż podróżny
może się znajdować.
USTALENIE ODSZKODOWANIA
§ 8
1. W celu udowodnienia zaistnienia szkody, ubezpieczony obowią-
zany jest przedłożyć:
1)  dowody potwierdzające utratę, zniszczenie lub uszkodzenie
bagażu podróżnego;
2)  potwierdzenie zagubienia bagażu podróżnego przez przewoźnika
oraz potwierdzenie zgłoszenia roszczeń do przewoźnika
z tego tytułu;
3)  pokwitowanie powierzenia bagażu podróżnego zawodowemu
przewoźnikowi, przechowalni bagażu;
4)  dowód zapłaty za parking strzeżony;
5)  dokumentację medyczną potwierdzającą okoliczności, o któ-
rych mowa w § 3 ust. 3 lit. h;
6)  dokumentację medyczną dotyczącą nieszczęśliwego
wypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2;
7)  dokumenty potwierdzające opóźnienie w dostarczeniu
bagażu podróżnego oraz rachunki zawierające wyszczególnienie
przedmiotów pierwszej potrzeby zakupionych
w związku z opóźnieniem w dostarczeniu bagażu podróż-
nego.
2. Dla ustalenia wysokości odszkodowania przyjmuje się udokumentowaną
przez ubezpieczonego wartość przedmiotu szkody
bądź, w razie braku takiego udokumentowania, wartość średniej
ceny detalicznej przedmiotu tego samego lub podobnego
rodzaju i gatunku, występującej w handlu na terytorium RP
w dniu powstania szkody.
3. Przy ustalaniu wysokości szkody według zasad określonych
w ust. 2 potrąca się określony procentowo stopień zużycia
technicznego przedmiotu szkody.
4. Wysokość odszkodowania według kosztów naprawy ustala się
odpowiednio do rzeczywistych uszkodzeń spowodowanych
wypadkiem ubezpieczeniowym, według średniej ceny danej
usługi lub udokumentowanych rachunkiem kosztów naprawy.
Przy ustalaniu należnego odszkodowania nie uwzględnia się
kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów
potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed
szkodą. Wysokość szkody ustalona według kosztów naprawy
nie może przekroczyć wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia.
5. Przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się wartości
naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, amatorskiej (upodobania),
pamiątkowej.
6. Jeżeli ubezpieczony, przed otrzymaniem odszkodowania, odzyskał
skradzione rzeczy w stanie nieuszkodzonym, PZU SA
zwraca jedynie niezbędne koszty związane z odzyskaniem rzeczy,
najwyżej jednak do wysokości kwoty, jaka przypadłaby na
tę rzecz tytułem odszkodowania, gdyby nie została odzyskana.
Jeżeli ubezpieczony, po wypłacie odszkodowania, odzyska
utracone rzeczy, zobowiązany jest zwrócić PZU SA odszkodowanie
wypłacone za te rzeczy lub pozostawić te rzeczy do dyspozycji
PZU SA.
7. W przypadku gdy ubezpieczony otrzymał odszkodowanie od
osoby trzeciej zobowiązanej do naprawienia szkody, PZU SA
zmniejsza odszkodowanie o kwotę otrzymaną przez ubezpieczonego.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102
KLAUZULA NR 10 DO OWU PZU WOJAŻER
UBEZPIECZENIE REZYDENTA
Załącznik nr 10 do OWU PZU Wojażer ustalonych uchwałą nr UZ/148/2014
Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 27 maja 2014 r.
§ 1
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą
postanowień OWU oraz pod warunkiem zapłacenia przez ubezpieczającego
dodatkowej składki ubezpieczeniowej, ubezpieczenie
PZU Wojażer zostaje rozszerzone o ubezpieczenie Rezydenta.
§ 2
Przez użyte w niniejszej Klauzuli pojęcie rezydenta rozumie się
osobę przebywającą w kraju innym niż kraj stałego zamieszkania
przez okres dłuższy niż 1 rok, przy czym pobyt ten jest pobytem
nieprzerwanym, za który uważa się pobyt, podczas którego żadna
z przerw nie jest dłuższa niż 6 miesięcy, i w którym koncentruje się
jej życie zawodowe lub osobiste oraz pobyt wiąże się z zamiarem
czasowego pozostania w tym kraju przez okres nie dłuższy niż 5 lat.
§ 3
Z zastrzeżeniem § 4, umowa ubezpieczenia może obejmować
ubezpieczenie Rezydenta tylko w przypadku, gdy ubezpieczenie
w zakresie podstawowym nie jest rozszerzone o ryzyka określone
w klauzulach Nr 7–9.
§ 4
1. W ubezpieczeniu Rezydenta, pomoc medyczna, o której mowa
w § 25 OWU przysługuje do momentu zakończenia leczenia
ubezpieczonego w kraju rezydencji.
2. Transport ubezpieczonego, o którym mowa w § 26 pkt 1 OWU
do kraju stałego zamieszkania jest usługą świadczoną wyłącznie
w przypadku rezygnacji z leczenia ubezpieczonego w kraju
rezydencji.
3.  Pozostałe postanowienia § 25 i § 26 OWU stosuje się bez
zmian.
§ 5
Do ubezpieczenia Rezydenta nie stosuje się postanowień § 30
ust. 1 pkt 1 i 13 OWU pod warunkiem, że dotyczą leczenia obję-
tego ochroną ubezpieczenia.
PZU SA 7B10
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102
KLAUZULA NR 11 DO OWU PZU WOJAŻER
UBEZPIECZENIE REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA
ALBO SKRÓCENIA UCZESTNICTWA
W ZORGANIZOWANYM WYPOCZYNKU
Załącznik nr 11 do OWU PZU Wojażer ustalonych uchwałą nr UZ/148/2014
Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 27 maja 2014 r.
§ 1
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą
postanowień OWU oraz pod warunkiem zapłacenia przez ubezpieczającego
dodatkowej składki ubezpieczeniowej, ubezpieczenie
PZU Wojażer obejmuje ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa
albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku.
§ 2
Przez użyte w niniejszej Klauzuli pojęcia należy rozumieć:
1) imprezę integracyjną – wyjazd w celach szkoleniowowypoczynkowych
organizowany dla grupy pracowników;
2) współuczestnika podróży – osobę, która ma wraz
z ubezpieczonym zarezerwowaną podróż i której dane znajdują
się na tym samym dokumencie rezerwacji lub w umowie
zawartej z organizatorem wypoczynku.
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 3
1.  Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko rezygnacji z uczestnictwa
albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku
z powodu:
1)  nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania, zaostrzenia
lub powikłania choroby przewlekłej uniemożliwiającego
ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży wyjazd
albo dalszy udział w zorganizowanym wypoczynku, potwierdzonego
zaświadczeniem lekarskim albo śmierci ubezpieczonego
lub współuczestnika podróży;
2)  nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku zaostrzenia
lub powikłania choroby przewlekłej osoby bliskiej ubezpieczonego
lub osoby bliskiej współuczestnika podróży,
potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim, wymagającego
obecności i stałej opieki świadczonej przez ubezpieczonego
lub współuczestnika podróży na rzecz tej osoby albo śmierci
osoby bliskiej;
3)  włamania w miejscu zamieszkania ubezpieczonego lub
współuczestnika podróży, pod warunkiem, że konieczność
dokonania czynności prawnych lub administracyjnych
wymagała bezwzględnej obecności ubezpieczonego lub
współuczestnika podróży;
4)  szkody w miejscu zamieszkania ubezpieczonego lub współ-
uczestnika podróży spowodowanej przez zdarzenie losowe,
pod warunkiem, że konieczność dokonania czynności prawnych
lub administracyjnych wymagała bezwzględnej obecności
ubezpieczonego lub współuczestnika podróży;
5)  bezwarunkowego wezwania ubezpieczonego lub współ-
uczestnika podróży przez władze administracyjne RP lub
kraju stałego zamieszkania, z wyjątkiem wezwania przez
władze wojskowe;
6)  udokumentowanej kradzieży lub utraty dokumentów niezbędnych
w podróży (dowodu osobistego, paszportu, wizy wjazdowej,
prawa jazdy), pod warunkiem, że kradzież miała miejsce
w okresie 7 dni poprzedzających wyjazd na zorganizowany
wypoczynek i została zgłoszona odpowiednim władzom.
2.  Zakresem ubezpieczenia objęty jest zwrot kosztów poniesionych
przez ubezpieczonego w związku z jego rezygnacją
z uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku albo w związku
ze skróceniem tego uczestnictwa. Zakres ubezpieczenia
obejmuje również zwrot kosztów anulowania biletu lotniczego
na połączenia krajowe i międzynarodowe oraz biletu autokarowego
i promowego w komunikacji międzynarodowej zakupionego
na terytorium RP na przejazdy związane z uczestnictwem
ubezpieczonego w zorganizowanym wypoczynku w przypadku,
gdy koszt biletu nie jest objęty ceną zorganizowanego wypoczynku.
Zakresem ubezpieczenia nie są objęte koszty uzyskania
wizy wjazdowej oraz opłaty manipulacyjnej, którą ustala
organizator wypoczynku.
3.  W przypadku umowy ubezpieczenia indywidualnego i rodzinnego
zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, dotyczy
wszystkich ubezpieczonych, którzy dokonają rezygnacji
z uczestnictwa albo skrócą uczestnictwo w zorganizowanym
wypoczynku, nawet jeśli przesłanki, o których mowa w ust. 1
pkt 1–6, dotyczą tylko jednego z ubezpieczonych.
4.  W ubezpieczeniu rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia
uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku nie ma zastosowania
Rozdział II OWU.
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU SA
§ 4
1.  PZU SA nie odpowiada za koszty rezygnacji z uczestnictwa
albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku
powstałe z przyczyn wymienionych w § 3, jeżeli są one następstwem:
1)  chorób przewlekłych, z zastrzeżeniem, że za zaostrzenia
lub powikłania choroby przewlekłej PZU SA ponosi odpowiedzialność;
2)  ciąży i wszystkich jej konsekwencji i komplikacji, przerwania
ciąży, porodu, poronienia;
3)  popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa lub
samobójstwa przez ubezpieczonego lub współuczestnika
podróży;
4)  umyślnego działania ubezpieczonego lub współuczestnika
podróży;
5)  zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania, w tym nerwic
ubezpieczonego lub współuczestnika podróży;
6)  wypadku powstałego podczas kierowania przez ubezpieczonego
lub współuczestnika podróży pojazdem silnikowym lub
innym pojazdem bez odpowiednich uprawnień lub w stanie
nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, pod wpływem
środków odurzających, substancji psychotropowych
lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na
zajście tego wypadku;
7)  spożycia alkoholu, zażycia środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii przez ubezpieczonego
lub współuczestnika podróży;
8)  braku lub niemożliwości dokonania szczepienia, a także
niemożliwości, ze względów medycznych, poddania się
zabiegom prewencyjnym koniecznym przed podróżami do
pewnych krajów;
9)  aktów terroryzmu, działań wojennych, stanu wojennego lub
stanu wyjątkowego występujących lub mogących wystąpić
na terytorium państw znajdujących się w rejonach świata
zagrożonych takimi działaniami;
PZU SA 7B11
10)  zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, zamachów
lub sabotażu;
11)  udziału w zakładach lub bójkach, za wyjątkiem działania
w obronie koniecznej;
12)  promieniowania radioaktywnego, katastrof naturalnych,
epidemii lub zanieczyszczenia środowiska.
2.  Fakt znajdowania się w stanie nietrzeźwości albo w stanie po
użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uprawnienia
do kierowania pojazdem mechanicznym ocenia się według
prawa państwa właściwego dla miejsca zajścia wypadku ubezpieczeniowego.
SUMA UBEZPIECZENIA
§ 5
1.  Sumę ubezpieczenia stanowi cena zorganizowanego wypoczynku
wynikająca z umowy zawartej z organizatorem wypoczynku.
2.  Suma ubezpieczenia określona w ust. 1 odnosi się łącznie do
wszystkich osób wymienionych w dokumencie ubezpieczenia
rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym
wypoczynku.
3.  Zwrot kosztów anulowania biletu przysługuje ponad sumę
ubezpieczenia w kwocie odpowiadającej poniesionym z tego
tytułu kosztom, nie więcej jednak niż do kwoty 1.000 zł dla
jednej osoby.
POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAJŚCIA WYPADKU
UBEZPIECZENIOWEGO
§ 6
1.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zorganizowanym
wypoczynku ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest:
1)  powiadomić organizatora wypoczynku o zaistniałym
wypadku ubezpieczeniowym powodującym rezygnację
z uczestnictwa natychmiast po powzięciu o nim wiadomości,
nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia
zajścia tego wypadku;
2)  nie później niż w ciągu 7 dni od dnia poinformowania
organizatora wypoczynku dostarczyć do PZU SA:
a)  umowę uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku
wraz z dowodem wpłaty za ten wypoczynek,
b)  oświadczenie o złożonej rezygnacji ze zorganizowanego
wypoczynku, poświadczone przez organizatora
wypoczynku,
c)  wyliczenie kosztów rezygnacji wystawione przez organizatora
wypoczynku,
d)  dokumentację medyczną w przypadku, gdy powodem
rezygnacji jest nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie
ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osoby
bliskiej ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,
e)  odpis aktu zgonu (do wglądu) w przypadku, gdy powodem
rezygnacji jest śmierć osoby bliskiej lub śmierć
ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,
f)  zaświadczenie z Policji potwierdzające wystąpienie
szkody w mieniu lub zgłoszenie utraty dokumentów niezbędnych
w podróży w przypadku, gdy powodem rezygnacji
jest szkoda powstała w wyniku włamania do
domu ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
albo utrata dokumentów niezbędnych w podróży,
g)  zaświadczenie miejscowych władz stwierdzające wystą-
pienie zdarzeń losowych w przypadku, gdy powodem
rezygnacji jest szkoda powstała w miejscu zamieszkania
ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,
w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4,
h)  dokument wystawiony przez przewoźnika potwierdzający
anulowanie biletu oraz wysokość kosztów poniesionych
przez ubezpieczonego z tego tytułu.
2.  W przypadku skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku
ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest:
1)  nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powrotu z podróży
dostarczyć do PZU SA dokumentację potwierdzającą
konieczność skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym
wypoczynku, o której mowa w ust. 1 lit. d–g, umowę
uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku wraz z dowodem
wpłaty za ten wypoczynek, dokumentację potwierdzającą
wcześniejszy powrót;
2)  przedłożyć rachunki i dowody zapłaty za transport powrotny
w przypadku gdy koszt transportu wliczony był w cenę zorganizowanego
wypoczynku.
3.  W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
obowiązku powiadomienia PZU SA o zaistniałym wypadku
ubezpieczeniowym w terminie określonym w ust. 1 pkt 2
i ust. 2 pkt 1, PZU SA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie,
jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody
lub uniemożliwiło PZU SA ustalenie okoliczności i skutków
wypadku. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku nie
następują, jeżeli PZU SA w terminie, o którym mowa w ust. 1
pkt 1 i ust. 2 pkt 1, otrzymał wiadomość o okolicznościach,
które należało podać do jego wiadomości.
USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZENIA
§ 7
1.  Za koszt rezygnacji z uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku
uważa się wyłącznie opłaty przewidziane w umowie
zawartej z organizatorem wypoczynku i poniesione w związku
z tą rezygnacją. Dodatkowe koszty, nieobjęte ww. umową,
wyłączone są z odpowiedzialności PZU SA.
2.  Za koszty anulowania biletów uważa się koszty, którymi ubezpieczony
jest obciążony przez przewoźnika w razie anulowania
biletów z powodu rezygnacji ubezpieczonego w zorganizowanym
wypoczynku z przyczyn, o których mowa w § 3.
§ 8
1.  Za koszty skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku
uważa się koszty niewykorzystanych świadczeń wynikających
z umowy zawartej z organizatorem wypoczynku oraz
dodatkowe koszty transportu.
2.  Wysokość odszkodowania za niewykorzystane świadczenia
określana jest w procencie ceny zapłaconej za zorganizowany
wypoczynek stanowiącym stosunek liczby dni następujących po
dniu rezygnacji z uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku
do łącznej liczby dni zorganizowanego wypoczynku przewidzianej
w umowie zawartej z organizatorem wypoczynku z zastrzeżeniem,
że wysokość odszkodowania nie może być wyższa od
sumy ubezpieczenia.
3.  Koszty powrotnego transportu ubezpieczonego ze zorganizowanego
wypoczynku są pokrywane bądź zwracane tylko
w przypadku, gdy koszt transportu określonym środkiem transportu
w obie strony uwzględniony był w umowie zawartej
z organizatorem wypoczynku.
4.  Koszty, o których mowa w ust. 3, są zwracane do wysokości
faktycznie poniesionych dodatkowych kosztów, nie wię-
cej jednak niż do kwoty stanowiącej równowartość ceny biletu
powrotnego środkiem transportu jaki był wliczony w cenę zorganizowanego
wypocz