Warunki uczestnictwa w wycieczce autokarowej (imprezie turystycznej)

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zawarcie Umowy o organizację wycieczki autokarowej (imprezie turystycznej) poprzedzone jest zapoznaniem się z programem i kosztorysem proponowanym przez Biuro Podróży „TURYSTA” Radosława Prasowskiego z wpisem do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych Województwa Pomorskiego nr 218 zwanego w dalszej części „ORGANIZATOREM”, niniejszymi warunkami uczestnictwa oraz informacjami dodatkowymi, dotyczącymi określonej oferty turystycznej.
2. Umowę może podpisać wyłącznie osoba prawna lub fizyczna, która posiada zdolność do takich czynności prawnych. W przypadku podpisania Umowy przez osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych konieczne jest potwierdzenie Umowy przez przedstawiciela ustawowego. Zamówienie zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione, które zawierają Umowę w imieniu własnym i pozostałych uczestników.
3. Zawarcie Umowy następuje po podpisaniu Umowy przez Klienta i ORGANIZATORA oraz wpłacie zadatku  w wysokości oraz terminie ustalonym w Umowie.
4. Klient zobowiązuje się dokonywania opłat z tytułu zakupu imprezy turystycznej w ustalonych w Umowie terminach i wysokościach.
5. Przy zawieraniu Umowy ORGANIZATOR określa rodzaj dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz termin ich okazania lub dostarczenia ORGANIZATOROWI:ważny paszport lub dowód osobisty.  Klient jest zobowiązany; zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz Umową; do posiadania powyższych dokumentów.                          6. Klient  zoobowiazany jest do udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników względem prawidłowego wykonania Umowy. Zgodę można podpisać w siedzibie Organizatora lub udzielić  jej ustnie.

II. ZMIANY UMOWY, W TYM ODWOŁANIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ
1.O wszelkich zmianach danych Klienta zamieszczonych w Umowie, Klient powinien niezwłocznie powiadomić ORGANIZATORA. ORGANIZATOR nie odpowiada za niewykonanie Umowy z powodu zmiany danych, o której nie został powiadomiony.

2.W przypadku, gdy ORGANIZATOR jest zmuszony przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, z przyczyn od niego niezależnych zmienić istotne warunki Umowy z Klientem,  powinien niezwłocznie powiadomić o tym Klienta.
W tej sytuacji Klient powinien niezwłocznie poinformować ORGANIZATORA, czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy.

3. W  przypadku  jeżeli ORGANIZATOR odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie;

4. Klient  może dochodzić odszkodowania za niewykonanie Umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu:
1) zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w Umowie,
2) siły wyższej,
3) załamania pogody,
4) nagłego zwrostu zagrożenia bezpieczeństwa uczestników.

5.ORGAZNIZATOR, który w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy, jest obowiązany bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, Klient może żądać zwrotu różnicy cen  w świadczeniach.

6.W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego, Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania Umowy, chyba że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie:
1) działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
2) siłą wyższą.
3) wzrostem zagrożenia bezpieczenstwa uczestników,
4) zalamanien pogody.

III. CENA IMPREZY TURYSTYCZNEJ
1. Cena imprezy turystycznej oraz warunki płatności określone są w Umowie.

2. Cena ustalona w Umowie może być podwyższona nie później niż 21 dni przed datą wyjazdu na imprezę turystyczną, jeżeli jest to uzasadnione i udokumentowane przez ORGANIZATORA:
1) wzrostem kosztów transportu,
2) wzrostem cen biletów wstępu,
3) wzrostem kursów walut.

3. O wzroście ceny Klient powinien być poinformowany nie później niż 21 dni przed datą wyjazdu na imprezę turystyczną. W przypadku braku zgody Klienta na zmianę cen, ORGANIZATOR zobowiązany jest do zwrotu wpłat dokonanych przez Klienta na poczet ceny imprezy turystycznej, chyba że Klient wybierze uczestnictwo w imprezie zastępczej.
IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ I PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW UCZESTNIKA
1. W każdej chwili przed rozpoczęciem wyjazdu, Klient może odstąpić od Umowy powiadamiając ORGANIZATORA o swojej rezygnacji. W sytuacji, gdy Klient odstąpi od Umowy o świadczenie usług turystycznych lub nie rozpocznie podróży Klient zobowiązany będzie do pokrycia kosztow:
20% ceny odstąpienia od umowy pomiędzy datą  wpłaty zadatku i podpisania umowy, a 31 dniem przed rozpoczęciem,
50%ceny odstąpienie od umowy na 30 dni przed rozpoczęciem,
80%ceny odstąpienie od umowy na 14 dni przed rozpoczęciem,
100% ceny odstąpienie od umowy na 7dni lub później przed rozpoczęciem.

2. Oświadczenie Klienta o rezygnacji z imprezy przed jej rozpoczęciem powinno nastąpić na piśmie.

3. Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków z Umowy jest skuteczne wobec ORGANIZATORA, jeżeli Klient zawiadomi go o tym na co najmniej 7  dni przed rozpoczęciem imprezy. Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia solidarnie odpowiadają za:
1) nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz
2) wszystkie koszty poniesione przez ORGANIZATORA w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. ORGANIZATOR odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że jest to spowodowane wyłącznie:
1) działaniem lub zaniechaniem Klienta,
2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechania nie można było przewidzieć ani uniknąć,
3) siłą wyższą,

4) załamaniem pogody,

5) nagłym wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa uczestników.

2. ORGANIZATOR odpowiada za szkody wynikłe z działania lub zaniechania jego kontrahentów jak za działania własne, chyba że były one spowodowane przyczynami, o których mowa w rozdziale V, pkt. 1, jak również, gdy przewiduje to umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.

3. Odszkodowania mogą być przyznane na podstawie uzasadnionych i wykazanych szkód powstałych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez ORGANIZATORA. Odpowiedzialność ORGANIZATORA za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej ograniczona jest do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta, z tym że ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.

4. Klient zobowiązany jest do: przestrzegania warunków Umowy o imprezę turystyczną, w tym zgłoszenia się w wymaganym czasie na zbiórkę, do odprawy biletowo-bagażowej, przepisów prawa obowiązującego w Polsce i na terenie kraju pobytu podczas imprezy turystycznej, a także przestrzegania przepisów porządkowych, bezpieczeństwa i pożarowych w środkach transportu i miejscach zakwaterowania oraz do stosowania się do zaleceń pilota wycieczki.
Klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody.

VI. REKLAMACJA
1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonywanie Umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz ORGANIZATORA. Zawiadomienie może mieć formę reklamacji poprzez dodanie do niego roszczenia Klienta.

2. Niezależnie od powyższego Klient może zgłosić ORGANIZATOROWI reklamację lub uzupełnić reklamację zgłoszoną podczas imprezy turystycznej, zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania Umowy oraz określenie swojego żądania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia  zakończenia imprezy.

3. Jeżeli ORGANIZATOR nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji złożonej zgodnie z punktem 1 i 2 niniejszego rozdziału w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej, w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację.

VII. UBEZPIECZENIE KLIENTÓW
1. Organizator posiada ważną  polisę zabezpieczająca powrót klientów do kraju w przypadku niewypłacalności,  której Benificjentem jest Marszałek Województwa Pomorskiego.
2. Organizator odprowadza składki i składka raporty  do Ubezpieczeniowego  Funduszu Gwarancyjnego.
3.Wszyscy klienci organizowanych wycieczek autokarowych są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków  oraz kosztów leczenia z sumą  40 000 zł na 1 osobę w PZU według warunków ustanowionych przez PZU SA i dostępnych min.  na turysta.slupsk.pl  i w terminie trwania imprezy turystycznej określonej na zawartej umowie.
4. Klient zamawiający wycieczkę  musi najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy zgłosić wszystkie  osoby przewlekłe chore.
5. W przypadku zgłoszenia się osób przewlekłe chorych Organizator zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny wycieczki.
6. W przypadku wycieczek narciarskich klienci dodatkowo posiadają wykupione prze Organizatora ubezpieczenie OC z sumą 40 000 zł na 1 osobę.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych WARUNKACH UCZESTNICTWA stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, przepisy obowiązujące na podstawie umów międzynarodowych wiążących Polskę oraz wszelkie inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Adres korespondencyjny Organizatora dla składania  pisemnej korespondencji:
Radosław Prasowski 76-200 Słupsk Sygietyńskiego 15/2.