Ochrona danych osobowych

Komunikat w związku  z ustawą RODO:

Wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Nowe standardy bezpieczeństwa wymagają zawarcia umowy powierzenia danych osobowych. Zapraszamy naszych klientów do podpisywania stosownych umów powierzenia danych w naszej siedzibie w Słupsku.

Informacja administratora danych o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych klientów biura      (uczestników wycieczek autokarowych):

1.Biuro Podróży „Turysta” Radosława Prasowskiego z siedzibą w Słupsku przy ul. Sygietyńskiego 15 przetwarza wyłącznie takie dane osobowe,          które są konieczne do:

– realizacji świadczeń wynikających z zawarcia umowy organizacji wycieczki (tworzenia list imiennych z pesel dla potrzeb ubezpieczenia podróżnych,          list meldunkowych dla hoteli,                  list rezerwacyjnych do obiektów zwiedzania i książki podróży interbus),

– wystawiania faktur zgodnie z procedurą  dla biur podróży,

– wystawienia zaświadczeń uczestnictwa w wypoczynku zoorganizowanym (zgodnie ze złożonym oświadczeniem),

– organów kontrolnych, służb granicznych zgodnie ze stosownym pozwoleniem terytorialnym                    (na każde wezwanie).

2. Wszyscy nasi klienci mogą zgodzić się na przetwarzanie danych osobowych w formie (pisemnej, elektronicznie, warunkowo akceptowane jest także  ustne oświadczenie w autokarze).

3. Biuro  posiada kopię zapasową danych osobowych uczestników na wypadek awarii systemu komputerowego.

4. Biuro nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż te, które realizują świadczenia na rzecz klientów w sposób zgodny z zawartymi umowami organizacji  i ustawą RODO z dnia 25 maja 2018 roku.

5. Biuro prowadzi ochronę danych adekwatna do zagrożeń ich nieuprawnionego przejęcia.

6. Podczas realizacji umów organizacji wycieczek dane przechowywane są w sejfie autokaru, sejfie hotelowym lub bezpiecznej torbie podróżnej osoby odpowiedzialnej za należyte wykonanie świadczeń dla grupy uczestników.

7. Biuro nie wykorzystuje zgromadzonych danych osobowych do celów reklamowych, kampanii mailingowych, profilowania i w żadnym wypadku nie udostępnia ich w tym celu innym podmiotom.

8. Biuro informuje, iż każdemu naszemu klientowi przysluguje:

– „prawo do bycia zapomnianym” (skierowane do klientów,  którzy życzą sobie, by ich dane osobowe zostały usunięte),

– uprawnienie do żądania przeniesienia danych,

– wzmocnione prawo dostępu i wglądu klienta w jego dane.

Radosław Prasowski